รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย