ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำหรับบุคคลภายนอกประเภทบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่า ในต่างประเทศ (ทุนต่อยอด) ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2561