สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาประกันภัยต่อกับบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย (Asian Reinsurance Corporation)

< >
วันที่เผยแพร่: 
21 April 2560

ตามที่ รัฐบาลไทยและรัฐบาลอีก 9 ประเทศ ได้ลงนามผูกพันในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียในปี 2520 และความตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้รัฐบาลประเทศสมาชิก ต้องมีการเอาประกันภัยต่อภาคบังคับกับบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย (บรรษัทฯ) ร้อยละ 5 ของเบี้ย    เอาประกันภัยต่อต่างประเทศตามสัญญา หรือ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ  แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า นั้น

ในการนี้ บรรษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมสภาสมาชิกของบรรษัทฯ ประจำปี 2560 เกี่ยวกับข้อกำหนดในการรับประกันภัยต่อภาคบังคับของประเทศสมาชิกกับบรรษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย สำนักงาน คปภ. จึงขอความร่วมมือท่านแสดงความคิดเห็นในประเด็นข้อกำหนดดังกล่าว และขอให้ท่านแจ้งความคิดเห็นให้สำนักงาน คปภ. ทราบที่ email address : reinsurance@oic.or.th  ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560