ขอรับฟังความคิดเห็นกับภาคธุรกิจเรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี มาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย(Insurance Regulatory Sandbox)