ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

< >
วันที่เผยแพร่: 
06 March 2560

ข่าวประกาศ

สำนักงาน คปภ. จัดอบรม

หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

    1. เปิดรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560  รับจำนวน 170 คน

       (นายหน้าประกันชีวิต 100 คน / ตัวแทนประกันชีวิต 70 คน)                                     

   2. วิธีการรับสมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/trainหรือ http://www.oic.or.th/e-Services     สมัครอบรมนายตัวแทน/นายหน้าออนไลน์  

  3. โปรดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในระบบและนำเงินค่าสมัครอบรม 1,500.- บาท (ค่าสมัครนี้   

 

      ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท) ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

      และต้องชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากวันที่สมัครอบรม หากไม่ชำระตามกำหนด

      ท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมในรอบวันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้

   4. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการอบรมของท่านให้มั่นใจก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อมีการชำระเงินแล้ว 

        ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ การสมัครด้วยระบบนี้จะเป็นการ

       อบรมของสำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เท่านั้น

   5. ผู้สมัครต้องนำเอกสารการชำระเงิน พร้อมบัตรประชาชน และใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า   

       ประกันชีวิตมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันอบรม

 

 (หากจำนวนผู้สมัครอบรมเต็มตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02-515-3995-9 ต่อ 3627 / 3628 / 3629

 

 

                                                                    

ไฟล์ต่างๆ: