การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษา และนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560