หลักเกณฑ์การประกวดโฆษณาสั้น ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในระดับอุดมศึกษา ปี 2559 หัวข้อเรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ”