สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี) จะดำเนินการจัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ประจำเดือน ตุลาคม 2559

< >
วันที่เผยแพร่: 
22 August 2559

สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี) จะดำเนินการจัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ระหว่าง วันที่ 10-14 และ 17-19 ตุลาคม 2559 
และจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-21 กันยายน 2559 

ไฟล์ต่างๆ: