ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

< >
วันที่เผยแพร่: 
30 June 2559

ประกาศ

สำนักงาน คปภ. จัดอบรม

หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

เปิดรับสมัคร      วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559   รับจำนวน 300 คน                                        

 

วิธีการสมัคร

  1. สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  สำนักงาน คปภ.  เวลา 08.30 – 15.00 น.

2. เอกสารประกอบการสมัคร  

- สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาบัตรใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ ณ วันเข้าอบรม

- ค่าธรรมเนียมการอบรม 1,500 บาท

 

 

(หากจำนวนผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-515-3995-9 ต่อ 3627 , 3628