เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อยเชิงรุก วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙