แบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2

< >
วันที่เผยแพร่: 
17 March 2559

ตามที่ สำนักงาน คปภ.  ได้จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัว สัดส่วนในการถือหุ้น ประสบการณ์ในการทำงาน    ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของ   บริษัทประกันภัย เรื่อง คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเมื่อปี 2557  นั้น

            เพื่อให้มีการติดตามระดับพัฒนาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการกระตุ้นให้บริษัทตระหนักถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่กำลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงความสำคัญของการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดทำแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) สำหรับบริษัทประกันภัย เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ความพร้อมในเบื้องต้นสำหรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  โดยท่านสามารถดาว์นโหลด soft file เพื่อทำแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) ครั้งที่ 2 ได้ที่ http://www.oic.or.th  และนำส่งให้สำนักงาน คปภ.    ในรูปแบบ soft file ได้ที่ E-mail address: cg@oic.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559