หนังสือถึงบริษัทประกันวินาศภัย เรื่อง แก้ไขคำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย

< >

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศนายทะเบียน
เรื่อง แบบรายการ เงื่อนไขและระยะเวลาการรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557
พร้อมทั้งคำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของภาคธุรกิจรวมทั้งเพื่อความสะดวก ในการให้ข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้น สำนักงาน
คปภ.จึงขอแก้ไขคำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบรายงานฯ ฉบับแก้ไข ได้ที่
http://www.oic.or.th/th/rule/nonlife01.phpωGroupID=27

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon 4564-6117-0.pdf234.03 KB