ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย