ให้เจ้าหนี้บริษัทศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซ฿่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจาการเอาประกันภัยยื่นคำขอรับชำระหนี้