เผยแพร่ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557