เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจัดจ้างโครงการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันเงินสำรองประกันภัยระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2558-2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร