ขอรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศจำนวน 5 ฉบับ

< >
วันที่เผยแพร่: 
17 July 2552
ขอรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ กฎกระทรวง ร่างประกาศคณะกรรมการฯ และร่างประกาศนายทะเบียน จำนวน 5 ฉบับ
1. ร่างสาระสำคัญของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภทของการประกันภัยและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางไว้กับนายทะเบียน ของบริษัทประกันวินาศภัย
2. ร่างสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองประกันภัย พ.ศ.2552
3. ร่างประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท พ.ศ.2552
4. ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันชีวิต
5. ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัย
ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon 1draff_170752.pdf54.07 KB
PDF icon 2draff_170752.pdf340.88 KB
PDF icon 3draff_170752.pdf329.5 KB
PDF icon 4draff_170752.pdf89.58 KB
PDF icon 5draff_170752.pdf89.53 KB