ตุลาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต106.6 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต107.79 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต79.54 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต59.19 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต149.56 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต109.97 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต63.18 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต83.6 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)72.38 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)136.44 KB
PDF icon จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต182.67 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Monday, March 14, 2559