มีนาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต106.19 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต107.57 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต79.5 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต59.2 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต149.47 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต109.72 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต63.2 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต83.61 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)72.33 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)136.98 KB
PDF icon จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต183.82 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Monday, March 14, 2559