กุมภาพันธ์

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต106.35 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต107.29 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต79.48 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต59.21 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต149.5 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต119.86 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต63.14 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต88.78 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)86.78 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)152.57 KB
PDF icon จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต183.4 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Friday, February 28, 2557