สิงหาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต106.52 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต107.75 KB
PDF icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต79.63 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต59.21 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต149.53 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต109.47 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต63.17 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต83.29 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)72.52 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)137.06 KB
PDF icon จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต182.26 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Tuesday, March 22, 2559