รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องดำเนินการทบทวนปี ๒๕๖๑ (รอบแรก)

สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น  ณ  วันที่  6 มีนาคม 2561

                                            

รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องดำเนินการทบทวนปี ๒๕๖๑ (รอบแรก)

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๒

สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

จันทิมา เมืองน้อย

jantimam@oic.or.th

๒. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๓

สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ธริษตรี จันทร์เพ็ง

taristreej@oic.or.th

๓. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ธริษตรี จันทร์เพ็ง

taristreej@oic.or.th

รวมทั้งหมด ๓ ฉบับ

 

 

 

   รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องดำเนินการทบทวนปี ๒๕๖๑ (รอบแรก)

พระราชบัญญัติประกันชีวิต

ช่องทางการติดต่อ

ประกาศ คปภ. รวม ๓ ฉบับ

 

๑. ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

ทัศน์วรรณ เที่ยงตระกูล

tassawant@oic.or.th

๒.ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

พราภา ชินะประยูร

parapas@oic.or.th

๓.ประกาศ คปภ. เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๒

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

พราภา ชินะประยูร

parapas@oic.or.th

ประกาศสำนักงาน คปภ. รวม ๑ ฉบับ

 

๑. ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลซ์ (Universal Life Insurance) พ.ศ.๒๕๕๒

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

จันทร์พร ธีระสานต์

chanpornt@oic.or.th

ประกาศนายทะเบียน รวม ๔ ฉบับ

 

๑.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ พ.ศ. ๒๕๕๒

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

จันทร์พร ธีระสานต์

chanpornt@oic.or.th

๒.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยและมูลค่าต่าง ๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบบำนาญ พ.ศ. ๒๕๕๒

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

จันทร์พร ธีระสานต์

chanpornt@oic.or.th

๓.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๒

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

จันทร์ทิพย์ จิรโรจน์

janthipj@oic.or.th

๔.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ การสอบความรู้และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันรายย่อย พ.ศ.๒๕๕๓

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

จันทร์ทิพย์ จิรโรจน์

janthipj@oic.or.th

คำสั่งนายทะเบียน รวม ๓ ฉบับ

 

๑.คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๕๒ เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

ทัศน์วรรณ เที่ยงตระกูล

tassawant@oic.or.th

๒.คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๕๒ เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒)

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

ทัศน์วรรณ เที่ยงตระกูล

tassawant@oic.or.th

๓.คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๔/๒๕๕๓ เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิตรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

สุหะไท ตั้งตรงจิตร

suhatait@oic.or.th

รวมทั้งหมด ๑๑ ฉบับ

 

 

 

 

รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องดำเนินการทบทวนปี ๒๕๖๑ (รอบแรก)

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

ช่องทางการติดต่อ

ประกาศ คปภ. รวม ๓ ฉบับ

 

๑. ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

ทัศน์วรรณ เที่ยงตระกูล

tassawant@oic.or.th

๒.ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

พราภา ชินะประยูร

parapas@oic.or.th

๓.ประกาศ คปภ. เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

พราภา ชินะประยูร

parapas@oic.or.th

ประกาศนายทะเบียน รวม ๓ ฉบับ

 

๑.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และรายงานการประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๓

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๒.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

กัญญาภัค ฉัตรเท

kanyapakc@oic.or.th

๓. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ การสอบความรู้และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยสำหรับการประกันรายย่อย พ.ศ.๒๕๕๓

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

กัญญาภัค ฉัตรเท

kanyapakc@oic.or.th

คำสั่งนายทะเบียน รวม ๑๖ ฉบับ

 

๑. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๕๕/๒๕๔๐ เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) รวมทั้งการเอาประกันภัยต่อในประเทศ

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๒. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๙/๒๕๔๐ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๓. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยื่นรายงานข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๔. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๑/๒๕๔๗ ให้บริษัทประกันวินาศภัยรายงานและส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจในการจัดการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

เลอฤทธิ์ พรหมทอง

lerritp@oic.or.th

๕. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๔๘ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ทัศนวรรณ เชาว์ดำรงสกุล

tadsanawanc@oic.or.th

พงศกร ภาณุสานต์

pongsakornp@oic.or.th

๖. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๕/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ยื่นรายงานข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๗. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

ทัศน์วรรณ เที่ยงตระกูล

tassawant@oic.or.th

๘. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๗/๒๕๕๒ เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒)

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

ทัศน์วรรณ เที่ยงตระกูล

tassawant@oic.or.th

๙. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๓/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซต์ยิ้ม) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๑๐. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๕/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๑๑. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๕/๒๕๕๓ ให้บริษัทประกันวินาศภัยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

สุหะไท ตั้งตรงจิตร

suhatait@oic.or.th

๑๒. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๑/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๑๓. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดแบบ และข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๑๔. คำสั่งนายทะเบียน ๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง การใช้ข้อความหรือภาพตราสัญลักษณ์ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) เพื่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ศุภดา รัตนทวีโสภณ

suphadar@oic.or.th

๑๕. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

๑๖. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ๒๐๐ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นัฏพร กีชานนท์

nathpornk@oic.or.th

รวมทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Monday, February 5, 2561