รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องดำเนินการทบทวนปี ๒๕๖๐

สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น  ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน 2560

 

   รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องดำเนินการทบทวนปี ๒๕๖๐

 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต

ช่องทางการติดต่อ

กฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ

 

๑.    กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต สำหรับบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากัน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

noppadolc@oic.or.th

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต)

 

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

yuwadeer@oic.or.th

๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ)

 

 

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

yuwadeer@oic.or.th

ประกาศ คปภ. รวม ๙ ฉบับ

 

๑.ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

yuwadeer@oic.or.th

๒.ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันชีวิต และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

pensric@oic.or.th

๓.ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต  พ.ศ. ๒๕๕๑

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

thanutk@oic.or.th

nipapornc@oic.or.th

๔. ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๕๑

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

jesadal@oic.or.th

๕. ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. ๒๕๕๒

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

jesadal@oic.or.th

๖. ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) พ.ศ. ๒๕๕๒

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

jesadal@oic.or.th

๗.ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๒

สายกฎหมายและคดี

natnichat@oic.or.th

suchaa@oic.or.th

๘.ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๕

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

vannaganc@oic.or.th

๙.ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๔

 

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

thanutk@oic.or.th

nipapornc@oic.or.th

ประกาศนายทะเบียน รวม ๕ ฉบับ

 

๑.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๒

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

noppadolc@oic.or.th

๒.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดรายการและระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

suhatait@oic.or.th

๓.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอใบอนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือยกเลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

yuwadeer@oic.or.th

 

๔.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทแก้ไขสถานะหรือการดำเนินการ

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

thitimat@oic.or.th

๕.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิต สำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

thanutk@oic.or.th

nipapornc@oic.or.th

 

คำสั่งนายทะเบียน รวม ๔ ฉบับ

 

๑. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๓/๒๕๔๑ เรื่อง ให้เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตออกให้กับผู้เอาประกันภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

chanpornt@oic.or.th

๒.คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๖/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันรายย่อย (ไมโครอินชัวร์รันส์) สำหรับบริษัทประกันชีวิต

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

chanpornt@oic.or.th

๓.คำสั่งนายทะเบียนที่ ๗/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบและขนาดอักษรที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

chanpornt@oic.or.th

๔.คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๒/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซต์ยิ้ม) สำหรับบริษัทประกันชีวิต

 

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

chanpornt@oic.or.th

 

รวมทั้งสิ้น ๒๑ ฉบับ

 

 

 

 

 

                                                 

รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องดำเนินการทบทวนปี ๒๕๖๐

 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

ช่องทางการติดต่อ

กฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ

 

๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากัน พ.ศ. ๒๕๔๘

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

noppadolc@oic.or.th

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย)

 

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

yuwadeer@oic.or.th

๓.กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย ต่างประเทศ)

 

 

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

yuwadeer@oic.or.th

ประกาศ คปภ. รวม ๑๐ ฉบับ

 

๑.ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

yuwadeer@oic.or.th

๒.ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันวินาศภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

pensric@oic.or.th

๓. ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๒

 

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๔. ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้ และข้อความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๕. ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๑

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๖.ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย  พ.ศ. ๒๕๕๑

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

thanutk@oic.or.th

nipapornc@oic.or.th

๗.ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

สายกฎหมายและคดี

natnichat@oic.or.th

suchaa@oic.or.th

๘.ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ

vannaganc@oic.or.th

๙.ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

thanutk@oic.or.th

nipapornc@oic.or.th

๑๐. ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒

 

 

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

jesadal@oic.or.th

 

ประกาศนายทะเบียน รวม ๖ ฉบับ

 

๑.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

noppadolc@oic.or.th

๒.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอใบอนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๑

 

สายกำกับธุรกิจและการลงทุน

yuwadeer@oic.or.th

๓. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดรายการและระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัย

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

suhatait@oic.or.th

๔. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

thitimat@oic.or.th

๕.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทแก้ไขสถานะหรือการดำเนินการ

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

thitimat@oic.or.th

๖.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  ตัวแทนประกันประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

 

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

thanutk@oic.or.th

nipapornc@oic.or.th

 

คำสั่งนายทะเบียน รวม ๑๐ ฉบับ

 

๑. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๖/๒๕๔๕ เรื่อง ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและข้อความตารางกรมธรรม์อัคคีภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๒. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔/๒๕๔๗ การกำหนดระยะเวลาการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

** สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย แจ้งขอเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เป็น ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

suphadar@oic.or.th

๓. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๑/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบเอกสารแนบท้าย กรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

 

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๔. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

 

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๕. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๖. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๗. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๒/๒๕๕๒ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติจากการจลาจลและอัตราเบี้ยประกันภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๘. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๘/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบอักษรและขนาดอักษรที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เอกสารประกอบและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๙. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ (File and Use)

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

๑๐. คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ

 

สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

nathpornk@oic.or.th

 

รวมทั้งสิ้น ๒๙ ฉบับ

 

 

 

                                            

รายชื่อกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องดำเนินการทบทวนปี ๒๕๖๐

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ช่องทางการติดต่อ

 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

 

 

สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

suphadar@oic.or.th

 

 

 

 

 

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Wednesday, November 1, 2560