มกราคม-ธันวาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
File 1.เบี้ยประกันชีวิต12.42 KB
File 4.เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต10.63 KB
File 5.เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิตแยกประกันต่อ12.92 KB
File 6.ค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต10.46 KB
File 7.ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต12.7 KB
File 8.งบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันชีวิต10.9 KB
File 9.ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต15.85 KB
File 10.รายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต10.42 KB
File 11.อัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต11.59 KB
File 12.งบดุลของธุรกิจประกันชีวิต16.45 KB
File 13.จำนวนกรมธรรม์และเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต13.16 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Thursday, March 8, 2561