Document/Form หมวดการประกันวินาศภัย

Title
1. แบบฟอร์มหนังสือนำส่งเงินเข้ากองทุน Download
2. แบบฟอร์มนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยอิสรภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึง 30 กันยายน 2549 Download
3. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และผู้ประเมินราคาหลัก Download
4. แบบแจ้งการขายอสังหาริมทรัพย์ (ตามมาตรา 33) Download
5. แบบแจ้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ Download
6. แบบฟอร์มหนังสือนำส่งเงินเข้ากองทุน Download
7. แบบรายงานผลการรับประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบท้ายชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัว Download
8. แบบรายงานให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ Download
9. แบบสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย Download
10. แบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย Download
11. คำขอขยายเวลาจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ Download
12. คำขอซื้อหรือมีไว้ ขายอสังหาริมทรัพย์ Download
13. คำขอรับรายชื่อนิติบุคคลผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ Download
14. คำขอวาง-ขอคืนหลักทรัพย์ประกัน Download
15. คำขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย Download
16. คำขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย Download
18. คำขออนุญาตเปิดสาขา/สาขาย่อย เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย Download
19. คำขอรับใบอนุญาตเปิดสาขา/สาขาย่อย เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย Download
20. คำขออนุญาตเปิดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน Download
21. คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทสาขา Download
22. คำขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย Download
23. คำขออนุญาตเลิกสำนักงานสาขา Download
24. คำขอใบแทนใบอนุญาตเปิดสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย Download
25. คู่มือการขออนุญาตเปิดสาขาบริษัทประกันวินาศภัย Download
27. คำขอรับเงินชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย Download
28. แบบส่งเงินสมทบ ของบริษัทประกันวินาศภัย Download
29. หนังสือรับรองคุณสมบัติของพนักงาน/บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา Download
30. ใบอนุญาตให้เปิดสาขาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย Download
31. แบบรายงานตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 25/2551 Download
32. แบบสำรวจประวัติและคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัย Download
34.หนังสือรับรองประวัติ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ (บริษัทประกันวินาศภัย) Download
35.คำขอความเห็นชอบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท Download
คำขอความเห็นชอบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท Download
หนังสือรับรองประวัติกรรมการ Download
แบบฟอร์มข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทประกันภัย Download
แบบฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย Download