ระเบียบ

AttachmentSize
PDF icon ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2564 855.3 KB
PDF icon ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุน กรณีรถราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551 56.8 KB
PDF icon ระเบียบสำนักงาน คปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ701.59 KB
PDF icon ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด พ.ศ. 25512.06 MB
PDF icon ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.2561101.08 KB
PDF icon ข้อกำหนด คปภ.ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ 255279.22 KB
PDF icon ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯว่าด้วยผู้บริหารกองทุนฯ25631.61 MB
PDF icon ข้อกำหนดว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้ฯ (ฉบับที่ 2)62.56 KB