ประกาศงดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

       สำนักงาน คปภ. ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาครและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดไปยังจังหวัดอื่น ๆ เช่น สมุทรปราการ นนทบุรี  นครปฐม กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะยกระดับความรุนแรงขึ้น สำนักงาน คปภ. มีความจำเป็นต้องงดให้บริการ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนด้านการประกันภัย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ณ สำนักงาน คปภ. (สำนักงานใหญ่) สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ และสำนักงาน คปภ. เขตบางนา      

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Monday, December 28, 2563