เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน RBC (ฉบับที่ 2) ประกันชีวิต (วันที่ 30 มิถุนายน 2565)