แนวทางการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย (กรณีเร่งด่วน) update 9/08/61