ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ซึ่งให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ รวมถึงสามารถรองรับความเสียหายที่อาจสูงกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ และสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน

ดังนั้น เพื่อให้ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงาน คปภ. จึงขอให้บริษัทพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว และหากมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งสำนักงาน คปภ. ทราบพร้อมแสดงเหตุผล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.oic.or.th

 

สำนักงาน คปภ.

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน