แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คปภ. สำหรับผู้ใช้บริการภายนอกองค์กร

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ www.oic.or.th เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อการบริการให้มากที่สุด

คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้

5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มาก
3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อย
1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
N/A ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ไม่สามารถวัดระดับได้
54321N/A
รูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th)
การเชื่อมโยงข้อมูล (Web Link)และการค้นหาข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สำนักงาน คปภ.
การใช้งานระบบ e-Service เช่น ระบบสมัครสอบ อบรม ตรวจผลสอบ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ระบบการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถ เป็นต้น
54321N/A
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บริษัท TID,บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย)
การใช้ระบบการรับ-ส่งข้อมูลด้านการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การใช้ระบบการส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย
54322N/A
การให้ความร่วมมือในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ
การติดต่อกับสำนักงาน คปภ. โดย e-Mail : @oic.or.th
การให้บริการของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ