oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

oic
oic
ธันวาคม 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic

คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 

มาตรา 6  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ" ประกอบด้วย

 
ประกอบด้วย
1. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
4. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
5. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(1)
กรรมการ
7. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(2)
กรรมการ
8. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(3)
กรรมการ
9. ผู้ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมาย
กรรมการ
10. ผู้แทนสมาคมนายหน้าประกันภัย
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัย
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
กรรมการ
13. ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
14. ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ หรือกฎหมาย
กรรมการ
15. อธิบดีกรมการประกันภัย
กรรมการและเลขานุการ
16. ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
 

หมายเหตุ
1. เดิมผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย แก้ไขโดยมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. เดิมผู้แทนกรมการปกครอง แก้ไขโดยมาตรา 48
    แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
    กรม พ.ศ. 2545
3. เดิมผู้แทนกรมตำรวจ แก้ไขโดยมาตรา 3 และ 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    พ.ศ.2541

ทั้งนี้มาตรา 6 ทวิ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
(1) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 และมาตรา 20 และประกาศตามมาตรา 10
(2) กำหนดมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
     และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทหรือกองทุนต้องจ่ายแก่ผู้ประสบภัย
(3) พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และหรือเงินอื่นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
     และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่นายทะเบียนขอความเห็น หรือตามที่ผู้ประสบภัยร้องขอ
(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 


Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทร.0-2515-3999 หรือ 1186 ตามด้วยเบอร์ต่อ โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970