คู่มือการจัดทำข้อมูลรูปแบบ XML

ของบริษัทประกันภัยรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย์

 

สารบัญ

 

 

                                                                                                                                                                                                หน้า

 

               -    กลุ่มรายละเอียดการนำส่งข้อมูล                                                           3

  

               -   สารบัญข้อมูล                                                                                     3

            

               -   ข้อกำหนดเบื้องต้นในการบันทึกข้อมูล                                                   6

              

               -   ข้อกำหนดการรับข้อมูล                                                                     12

              

               -    ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล                                                               13

              

               -    ข้อกำหนดในการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่งให้กับกรมการประกันภัย          14

              

-         กลุ่มข้อมูลที่บริษัทประกันภัยต้องนำส่งให้กับกรมการประกันภัย              15

 

-    คำธิบายรายละเอียดข้อมูล                                                               18

 

-         รายละเอียดของข้อมูล                                                                      33

            

-         ตารางข้อมูลอ้างอิง                                                                          63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มรายละเอียดการนำส่งข้อมูล

 

            กลุ่มรายละเอียดการนำส่งข้อมูลแบ่งเป็น  4  กลุ่ม คือ

 

                กลุ่มที่ 1      รายละเอียดการนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ รายเดือนปกติ

                                                   รายละเอียดการนำส่งข้อมูล เพิ่มเติมหรือปรับปรุง กรมธรรม์ภาคสมัครใจ รายเดือนปกติ

               

             กลุ่มที่ 2      รายละเอียดการนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ  พ.ร.บ. รายเดือนปกติ

  TU   รายละเอียดการนำส่งข้อมูล เพิ่มเติมหรือปรังปรุง กรมธรรม์ภาคบังคับ พ.ร.บ. รายเดือนปกติUTUT

 

                กลุ่มที่ 3      รายละเอียดการนำส่งข้อมูลเครื่องหมายที่ต้องรายงานให้กับกรมการประกันภัย

 

              กลุ่มที่ 4     รายละเอียดการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

               

 

สารบัญข้อมูล

ลำดับ

DATA SET NAME

ชื่อข้อมูล

 

กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์ ภาคสมัครใจ รายเดือนปกติ

1

PT_FORM_VOLUNTEER

หนังสือนำส่งข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

2

PT_VOLUNTEER

กรมธรรม์ภาคสมัครใจ

3

PT_LICENSE_PLATE

ข้อมูลทะเบียนรถ

4

PT_DRIVER_REGISTER

ทะเบียนผู้ขับขี่

5

PT_ACCIDENT_DESCRIPTION

รายละเอียดอุบัติเหตุ - สมัครใจ

6

PT_ACCIDENT

ผู้ประสบอุบัติเหตุ

7

PT_VOLUNTEER_CLAIM

รายการค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ

8

PT_CLAIM_TPPD

รายการค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPPD

9

PT_CLAIM_TPBI

รายการค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPBI

10

PT_CLAIM_010203

รายการค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง ร.ย.01 ร.ย.02 ร.ย.03

11

PT_CLAIM_OD_FT

รายการค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง OD_FT

12

PT_CLAIM_REFUND

รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทน

 

ข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

13

PT_FORM_VOLUNTEER_ADJUST

แบบหนังสือนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์   ภาคสมัครใจ

14

PT_VOLUNTEER

กรมธรรม์ภาคสมัครใจ

15

PT_LICENSE_PLATE

ข้อมูลทะเบียนรถ

16

PT_DRIVER_REGISTER

ทะเบียนผู้ขับขี่

17

PT_ACCIDENT_DESCRIPTION

รายละเอียดอุบัติเหตุ - สมัครใจ

18

PT_ACCIDENT

ผู้ประสบอุบัติเหตุ

19

PT_VOLUNTEER_CLAIM

รายการค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ

20

PT_CLAIM_TPPD

รายการค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPPD

21

PT_CLAIM_TPBI

รายการค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPBI

22

PT_CLAIM_010203

รายการค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง ร.ย.01 ร.ย.02 ร.ย.03

23

PT_CLAIM_OD_FT

รายการค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง OD_FT

24

PT_CLAIM_REFUND

รายการรับคืนค่าสินไหมทดแทน

 

กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ พ..บ. รายเดือนปกติ 

25

PT_FORM_COMPULSORY

แบบหนังสือนำส่งประกันภัยรถยนต์  ภาคบังคับ

26

PT_POLICY_COMPULSORY           

ข้อมูลกรมธรรม์ พ.ร.บ. 

27

PT_LICENSE_PLATE

ข้อมูลทะเบียนรถ 

28

PT_COMPULSORY_ACCIDENT

ข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์ พ.ร.บ.

29

PT_COMPULSORY_CLAIM

ข้อมูลค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. 

30

PT_COMPULSORY_REFUND

ข้อมูลค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. รับคืน

 

กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ พ..บ. เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

31

PT_FORM_COMPULSORY_ADJUST

แบบหนังสือนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์

32

PT_POLICY_COMPULSORY           

ข้อมูลกรมธรรม์ พ.ร.บ. 

33

PT_LICENSE_PLATE

ข้อมูลทะเบียนรถ 

34

PT_COMPULSORY_ACCIDENT

ข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์ พ.ร.บ.

35

PT_COMPULSORY_CLAIM

ข้อมูลค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. 

36

PT_COMPULSORY_REFUND

ข้อมูลค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. รับคืน

 

กลุ่มข้อมูลเครื่องหมาย พ.ร.บ.                     

37

PT_FORM_TAG_ISSUE

แบบหนังสือรายงานการใช้เครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันภัยความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ

38

PT_FORM_TAG_REFUND

แบบส่งคืนเครื่องหมาย

39

PT_FORM_WITHDRAW

แบบขอเบิกจ่ายเครื่องหมาย

40

PT_PAYMENT_TAG_LOSE

การรับเงินของเครื่องหมายที่ชำรุด/สูญหาย/ส่งคืน

41

PT_TAG_DILAPIDATE

รายละเอียดของเครื่องหมายที่ชำรุด

42

PT_TAG_ESTIMATE

ประมาณการเครื่องหมาย

43

PT_TAG_LOSE

รายละเอียดของเครื่องหมายที่สูญหาย

44

PT_TAG_MONTH_ESTIMATE

ประมาณการเครื่องหมาย-รายเดือน

45

PT_TAG_REFUND

รายละเอียดของเครื่องหมายที่ส่งคืน

 

กลุ่มข้อมูลการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

46

FINCONTRIBUTION

 รายละเอียดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

 

*** หมายเหตุ : กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ (ลำดับที่ 1 – 24) ยังไม่ประกาศให้ใช้

 

 

 

     การบันทึกข้อมูล    

 

ต้องดูรายละเอียดข้อกำหนดจากตาราง  SCHEMA ของแต่ละ TAG (COLUMN)  จะดูจาก XSD FILE  อย่างเดียวไม่ได้   XSD FILE  เป็นเพียงการกำหนดการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น  

ส่วนการตรวจสอบรายละเอียด ความสัมพันธ์ และข้อกำหนดของข้อมูล  จะต้องตรวจสอบในขั้นตอนหลังผ่านการตรวจ  XSD FILE  แล้ว

ในส่วนของ XSD FILE ที่เป็นข้อกำหนดของการรับส่งข้อมูลนั้น  บาง XSD FILE จะใช้ใน 2 ลักษณะ คือ เป็น  MULTIPLE  LAYOUT  สำหรับรายละเอียดเรื่องการขาดได้หรือไม่ได้ ต้องดูที่ข้อกำหนดของแต่ละ TAG (COLUMN) ในแต่ละ SCHEMA นั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง 

 

      ตัวอย่างเช่น

SCHEMA “ LICENSE_PLATE ” (ข้อมูลทางทะเบียนรถ)  จะใช้ร่วมกันระหว่าง  กรมธรรม์พรบ.  กับ  ภาคสมัครใจ 

-  ถ้าส่ง   PT_LICENSE_PLATE  มากับกลุ่มข้อมูลที่ 1 (พรบ.)   ในส่วนของ TAG (COLUMN)  LICENSE_NUMBER , CHASSIS_NUMBER , PROVINCE_CODE , COMPULSORY_CODE , AUTOMOBILE_STATUS

จะต้องมีข้อมูล (ขาดไม่ได้)  นอกนั้นขาดได้
-  แต่ถ้าส่ง  PT_LICENSE_PLATE  มากับกลุ่มข้อมูลที่ 2 (สมัครใจ)  ในส่วนของ TAG (COLUMN)  LICENSE_NUMBER, CHASSIS_NUMBER, PROVINCE_CODE, VOLUNTEER_CODE, AUTOMOBILE_YEAR, AUTOMOBILE_STATUS
จะต้องมีข้อมูล (ขาดไม่ได้) นอกนั้นจะขาดได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับรหัสประเภทของรถ(VOLUNTEER_CODE)

 

ในส่วนของ  XSD FILE  ที่กรมการประกันภัยประกาศเป็นเพียงตัวอย่างให้  DOWNLOAD  ไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นการตรวจสอบข้อมูลของกรมการประกันมีหลายขั้นตอน  และจะตรวจตามข้อกำหนดของกลุ่มข้อมูล  ตามประกาศกรมการประกันภัย และตามตาราง SCHEMA

                     

 

การบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อความหรือสัญลักษณ์    

 

กรณีข้อมูล XML  เป็น ข้อความหรือสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้   ต้องใช้อักขระพิเศษแทนข้อความหรือสัญลักษณ์ดังกล่าว

 

ข้อความหรือสัญลักษณ์

อักขระพิเศษ

< 

&lt;

> 

&gt;

&

&amp;

“

&quot;

‘

&apos;

 

 

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการบันทึกข้อมูล

 

ข้อกำหนดเบื้องต้นของการบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น  8 ประเภทคือ

 

1.     ข้อมูลที่เป็นตัวเลขล้วนไม่มีทศนิยม โดย Data Type จะระบุเป็น NUMBER และ Length จะเป็นจำนวนหลักของ Data Type เช่น กำหนด Length เท่ากับ  6  และ Data Type เป็น  NUMBER  (NUMBER (6) )หมายถึงตัวเลขที่กรอกได้มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 999999  เมื่อต้องการเป็นค่าบวก และบันทึกเป็น –1 ถึง –999999 เมื่อต้องการให้เป็นค่าลบ  โดยบันทึกเป็นตัวเลขล้วนไม่ต้องมีการใส่ เครื่องหมายจุลภาค ( , )  และไม่ต้องใส่ 0 ข้างหน้าให้เต็มจำนวนความยาวตามที่ระบุ เช่น ต้องการให้มีค่า เป็น 4000  ก็ให้บันทึกเป็น  4000  หรือต้องการให้มีค่าเป็น –1000 ให้บันทึกเป็น –1000  ถ้าข้อมูลที่บันทึกมีค่าเกินกว่าที่กำหนดข้อมูลนี้ผิด

 

<TPBI_PER_PERSON>1000000</TPBI_PER_PERSON>  ------>  ถูก (TPBI_PER_PERSON NUMBER(8))

                    เพราะมีค่าน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 99999999  และเป็น จำนวนเต็มไม่มีทศนิยม

<TPBI_PER_PERSON>1000000000</TPBI_PER_PERSON>  ---->  ผิด (TPBI_PER_PERSON NUMBER(8))

                    เพราะมีค่ามากกว่า  99999999 

<TPBI_PER_PERSON>1500000.50</TPBI_PER_PERSON>  ---->  ผิด  (TPBI_PER_PERSON NUMBER(8))

                     เพราะข้อมูลมีทศนิยม  แต่ในข้อกำหนดเป็นไม่มีทศนิยม

 

2.     ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เป็นทศนิยม  โดย โดย Data Type จะระบุเป็น NUMBER และ Length จะเป็นจำนวนหลักและทศนิยมของ Data Type เช่น Length เท่ากับ  8,2 และ และ Data Type เป็น  NUMBER  หมายถึงตัวเลขที่กรอกได้มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 999999.99  เมื่อต้องการเป็นค่าบวก และบันทึกเป็น –.01 ถึง –999999.99 เมื่อต้องการให้เป็นค่าลบ โดยบันทึกเป็นตัวเลขล้วนไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , )  Length เท่ากับ 8,2 และ Data Type เป็น NUMBER คือสามารถบันทึกจำนวนเต็มได้ 6 หลัก และทศนิยม 2 ตำแหน่ง  เช่นต้องการให้มีค่าเป็น 4800.20 ให้บันทึกเป็น 4800.20  หรือต้องการให้มีค่าเป็น –4950.05  ให้บันทึกเป็น –4950.05  หรือต้องการให้มีค่าเป็น 19000 ให้บันทึกเป็น 19000   หรือต้องการให้มีค่าเป็น –1200 ให้บันทึกเป็น –1200  ถ้าข้อมูลที่บันทึกมามีจำนวนเต็มหรือจำนวนทศนิยมเกินกว่าที่กำหนดข้อมูลนี้ผิด

 

<NET_PREMIUM>300</NET_PREMIUM>  -------> ถูกต้อง  (NET_PREMIUM NUMBER(12,2)

<NET_PREMIUM> 300</NET_PREMIUM>  ------->ผิด  (NET_PREMIUM NUMBER(12,2)

        เพราะมีช่องว่าง (BLANK) ก่อนใส่ค่า  _300 

<NET_PREMIUM>300.50</NET_PREMIUM> -----> ถูกต้อง  (NET_PREMIUM NUMBER(12,2)

<NET_PREMIUM> -120</NET_PREMIUM> -------> ถูกต้อง  (NET_PREMIUM NUMBER(12,2)

        รายการสลักหลังเบี้ยลดมีค่าน้อยกว่า 0

<NET_PREMIUM>300.500</NET_PREMIUM> -------> ผิด  (NET_PREMIUM NUMBER(12,2)

        เพราะค่ากำหนดไว้ NUMBER (12,2)  ต้องมีทศนิยม 2 หลักเท่านั้น

 

3.     ข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นวันที่  โดย Data Type ระบุเป็น DATE และ Length ไม่ระบุ  รูปแบบของการบันทึกเป็น YYYY-MM-DD โดย YYYY เป็นปี พ.ศ. เช่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2547 ให้บันทึกเป็น 2547-05-30  หรือวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ให้บันทึกเป็น 2547-10-01  ถ้าข้อมูลที่ส่งมาไม่อยู่ในรูปแบบที่กำหนด  ข้อมูลนี้ผิด หรือถ้าส่งมาแล้ว มีค่าไม่ถูกต้องตามปฎิทินพุทธศักราชก็ผิด เช่น

 

 

<START_DATE>2547-04-30</START_DATE>  ------>   ถูกต้องตามปีปฎิทิน รูปแบบถูกต้อง

<START_DATE>30-04-2547</START_DATE>  ------>    ผิด รูปแบบไม่ถูกต้อง

<START_DATE>2547-04-30 </START_DATE>  ------>  ผิด รูปแบบไม่ถูกต้องมีช่องว่างหลัง 30

<START_DATE>2004-04-30</START_DATE>  ------>    ผิด รูปแบบปี คศ. ไม่ถูกต้อง

 

4.     ข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นตัวอักษรทั่วไป โดย Data Type จะระบุเป็น VARCHAR2  และ Length ระบุเป็นจำนวนตัวอักษรของข้อมูล เช่น Length เท่ากับ 25 และ Data Type เป็น VARCHAR2  หรือ CHAR หมายถึง  สามารถบันทึกตัวอักษรได้ไม่เกิน 25 ตัวอักษร ถ้าจำนวนตัวอักษรที่บันทึกเกินกว่าที่ระบุตาม Length ข้อมูลนี้ผิด

 

<TAG_NUMBER>170043595621</TAG_NUMBER> ------>  ผิด เพราะ TAG_NUMBER  VARCHAR2(11)  

จะพบว่า  ค่าของ TAG_NUMBER ที่ใส่มามีความยาว 12 ตัวอักษร  (เกินจากที่กำหนด)  

<TAG_NUMBER> 17004359562</TAG_NUMBER>------>  ผิด เพราะ TAG_NUMBER  VARCHAR2(11)

จะพบว่า  มีช่องว่าง (BLANK)  อยู่ข้างหน้าตัวเลข 1   ทำให้ความยาวเกินมา 1 ตัวอักษร

<TAG_NUMBER>17004359562 </TAG_NUMBER>------>  ผิด เพราะ TAG_NUMBER  VARCHAR2(11)

จะพบว่า  มีช่องว่าง (BLANK)  อยู่ข้างหลังตัวเลข 2   ทำให้ความยาวเกินมา 1 ตัวอักษร

 

5.        ข้อมูลที่กำหนดว่าขาดไม่ได้  ถ้าไม่บันทึกข้อมูลมาถือว่าผิด หรือข้อมูลที่กำหนดว่าต้องมีค่าเป็นไปตามที่ข้อกำหนดระบุ ถ้าไม่ตรง ข้อมูลนี้ผิด 

 

6.        ข้อมูลที่กำหนดว่าขาดได้   ไม่ต้องส่งมาก็ได้  แต่ถ้าส่งมาต้องเป็นไปตามที่กำหนด  ถ้าไม่เป็นตามกำหนดข้อมูลนี้ผิดถ้าไม่ต้องการส่งมา หรือมีค่าว่าง เป็น NULL (NILL)  ก็ไม่ต้องส่งข้อมูลนั้นมาเลยทั้ง TAG    ถ้าส่ง TAG มา แต่ไม่ใส่ข้อมูลใดๆ ถือว่าผิด

 

7.        ตัวอักษรของ TAG   ต้องเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (UPPER CASE)   เช่น  

<ROW>

.

.

</row>                           (  /row   ถือว่าผิด เพราะเป็น lowercase  )

 

<COMPANY_CODE>2076</company_CODE>     ------>/company_CODE  ก็ถือว่าผิด

 

8.        ในการบันทึกข้อมูลที่เป็นตัวเลข   ห้ามมี ช่องว่างระหว่าง TAG เช่น

 

<NET_PREMIUM>300   </NET_PREMIUM>   ------->  ผิด  เพราะ หลัง 300 เป็นช่องว่าง (BLANK)

<NET_PREMIUM>   300</NET_PREMIUM>   ------->  ผิดเหมือนกัน หน้า 300 เป็นช่องว่าง (BLANK)

<NET_PREMIUM> 300 </NET_PREMIUM>    ------->  ผิด  มีช่องว่าง (BLANK) รวมอยู่กับตัวเลข

<NET_PREMIUM>300</NET_PREMIUM>      ------->  ถูกต้อง  (NET_PREMIUM NUMBER(12,2)

<NET_PREMIUM>300.50</NET_PREMIUM> ------->  ถูกต้อง  (NET_PREMIUM NUMBER(12,2)

 

 

 

ตัวอย่างของ XML

 

<?xml version = '1.0' encoding = 'MS874'?>

<PT_LICENSE_PLATE>

   <ROW num="1">

      <LICENSE_NUMBER>กมธ-515</LICENSE_NUMBER>

      <CHASSIS_NUMBER>NF100S-0168937</CHASSIS_NUMBER>

      <PROVINCE_CODE>10</PROVINCE_CODE>

      <COMPULSORY_CODE>1.30B</COMPULSORY_CODE>

      <GROUP_CODE>1</GROUP_CODE>

      <AUTOMOBILE_STATUS>Y</AUTOMOBILE_STATUS>

   </ROW>

   <ROW num="2">

      <LICENSE_NUMBER>99999999</LICENSE_NUMBER>

      <CHASSIS_NUMBER>NF125D-0266413</CHASSIS_NUMBER>

      <PROVINCE_CODE>99</PROVINCE_CODE>

      <COMPULSORY_CODE>1.30B</COMPULSORY_CODE>

     <AUTOMOBILE_STATUS>Y</AUTOMOBILE_STATUS>

   </ROW>

</PT_LICENSE_PLATE>

 

จะพบว่า  TAG (COLUMN ) GROUP_CODE  ขาดได้   ถ้าไม่ทราบหรือไม่มีข้อมูลก็ไม่ต้องส่งมา  ตามตัวอย่าง   ROW ที่ 2   ถ้าส่งมาเป็น  <GROUP_CODE > </ GROUP_CODE >  (มี TAG แต่ไม่มีข้อมูล) หรือ  < GROUP_CODE >  </ GROUP_CODE >  (มี TAG แต่เว้นช่องว่างไว้)   จะทำให้ตรวจสอบแล้วพบข้อมูลผิด

 

<ROW num="1">      num="1"   จะกำหนดมาหรือไม่ก็ได้   แต่มีเงื่อนไขว่า

ถ้ากำหนดมาจะต้องเรียงลำดับกัน สลับกันไม่ได้ และต้องใส่ทุก ROW ขาดไม่ได้

แต่ถ้าไม่กำหนดมา  ก็ต้องไม่กำหนดทุก ROW  ตัวอย่างเช่น

 

<?xml version = '1.0' encoding = 'MS874'?>

<PT_COMPULSORY_CLAIM>

<ROW>

<COMPANY_CODE>2076</COMPANY_CODE>

<POLICY_NUMBER>0110036084030001</POLICY_NUMBER>

<ACCIDENT_NO>N00300984A</ACCIDENT_NO>

<CLAIM_SEQ>1</CLAIM_SEQ>

<PAYMENT_CODE>2</PAYMENT_CODE>

<INJURED_SEQ>1</INJURED_SEQ>

 

<CLAIM_ESTIMATE>0</CLAIM_ESTIMATE>

<CRIPPLE_AMOUNT>0</CRIPPLE_AMOUNT>

<HEALTH_AMOUNT>0</HEALTH_AMOUNT>

<CEREMONY_CORPSE>0</CEREMONY_CORPSE>

<PATIENT_AMOUNT>1725</PATIENT_AMOUNT>

<LAST_PAY_DATE>2547-05-06</LAST_PAY_DATE>

</ROW>

<ROW>

<COMPANY_CODE>2076</COMPANY_CODE>

<POLICY_NUMBER>0110079489010001</POLICY_NUMBER>

<ACCIDENT_NO>N00301343A</ACCIDENT_NO>

<CLAIM_SEQ>1</CLAIM_SEQ>

<PAYMENT_CODE>1</PAYMENT_CODE>

<INJURED_SEQ>1</INJURED_SEQ>

<CLAIM_ESTIMATE>21490</CLAIM_ESTIMATE>

<CRIPPLE_AMOUNT>0</CRIPPLE_AMOUNT>

<HEALTH_AMOUNT>0</HEALTH_AMOUNT>

<CEREMONY_CORPSE>0</CEREMONY_CORPSE>

<PATIENT_AMOUNT>28510</PATIENT_AMOUNT>

<LAST_PAY_DATE>2547-05-20</LAST_PAY_DATE>

</ROW>

<ROW>

<COMPANY_CODE>2076</COMPANY_CODE>

<POLICY_NUMBER>150/000411</POLICY_NUMBER>

<ACCIDENT_NO>N00301816A</ACCIDENT_NO>

<CLAIM_SEQ>1</CLAIM_SEQ>

<PAYMENT_CODE>2</PAYMENT_CODE>

<INJURED_SEQ>1</INJURED_SEQ>

<CLAIM_ESTIMATE>0</CLAIM_ESTIMATE>

<CRIPPLE_AMOUNT>0</CRIPPLE_AMOUNT>

<HEALTH_AMOUNT>0</HEALTH_AMOUNT>

<CEREMONY_CORPSE>0</CEREMONY_CORPSE>

<PATIENT_AMOUNT>22120</PATIENT_AMOUNT>

<LAST_PAY_DATE>2547-05-17</LAST_PAY_DATE>

</ROW>

<ROW>

<COMPANY_CODE>2076</COMPANY_CODE>

<POLICY_NUMBER>137/000361</POLICY_NUMBER>

 

<ACCIDENT_NO>N00301902A</ACCIDENT_NO>

<CLAIM_SEQ>1</CLAIM_SEQ>

<PAYMENT_CODE>2</PAYMENT_CODE>

<INJURED_SEQ>1</INJURED_SEQ>

<CLAIM_ESTIMATE>0</CLAIM_ESTIMATE>

<CRIPPLE_AMOUNT>0</CRIPPLE_AMOUNT>

<HEALTH_AMOUNT>0</HEALTH_AMOUNT>

<CEREMONY_CORPSE>0</CEREMONY_CORPSE>

<PATIENT_AMOUNT>14914</PATIENT_AMOUNT>

<LAST_PAY_DATE>2547-05-10</LAST_PAY_DATE>

</ROW>

</PT_COMPULSORY_CLAIM>

 

กรณีกำหนดมา ต้องเรียงลำดับกัน สลับกันไม่ได้ และต้องใส่ทุก ROW ขาดไม่ได้  ตัวอย่างเช่น

 

<?xml version = '1.0' encoding = 'MS874'?>

<PT_COMPULSORY_CLAIM>

<ROW num="1">

<COMPANY_CODE>2076</COMPANY_CODE>

<POLICY_NUMBER>0110036084030001</POLICY_NUMBER>

<ACCIDENT_NO>N00300984A</ACCIDENT_NO>

<CLAIM_SEQ>1</CLAIM_SEQ>

<PAYMENT_CODE>2</PAYMENT_CODE>

<INJURED_SEQ>1</INJURED_SEQ>

<CLAIM_ESTIMATE>0</CLAIM_ESTIMATE>

<CRIPPLE_AMOUNT>0</CRIPPLE_AMOUNT>

<HEALTH_AMOUNT>0</HEALTH_AMOUNT>

<CEREMONY_CORPSE>0</CEREMONY_CORPSE>

<PATIENT_AMOUNT>1725</PATIENT_AMOUNT>

<LAST_PAY_DATE>2547-05-06</LAST_PAY_DATE>

</ROW>

<ROW num="2">

<COMPANY_CODE>2076</COMPANY_CODE>

<POLICY_NUMBER>0110079489010001</POLICY_NUMBER>

<ACCIDENT_NO>N00301343A</ACCIDENT_NO>

<CLAIM_SEQ>1</CLAIM_SEQ>

<PAYMENT_CODE>1</PAYMENT_CODE>

 

 

<INJURED_SEQ>1</INJURED_SEQ>

<CLAIM_ESTIMATE>21490</CLAIM_ESTIMATE>

<CRIPPLE_AMOUNT>0</CRIPPLE_AMOUNT>

<HEALTH_AMOUNT>0</HEALTH_AMOUNT>

<CEREMONY_CORPSE>0</CEREMONY_CORPSE>

<PATIENT_AMOUNT>28510</PATIENT_AMOUNT>

<LAST_PAY_DATE>2547-05-20</LAST_PAY_DATE>

</ROW>

<ROW num="3">

<COMPANY_CODE>2076</COMPANY_CODE>

<POLICY_NUMBER>150/000411</POLICY_NUMBER>

<ACCIDENT_NO>N00301816A</ACCIDENT_NO>

<CLAIM_SEQ>1</CLAIM_SEQ>

<PAYMENT_CODE>2</PAYMENT_CODE>

<INJURED_SEQ>1</INJURED_SEQ>

<CLAIM_ESTIMATE>0</CLAIM_ESTIMATE>

<CRIPPLE_AMOUNT>0</CRIPPLE_AMOUNT>

<HEALTH_AMOUNT>0</HEALTH_AMOUNT>

<CEREMONY_CORPSE>0</CEREMONY_CORPSE>

<PATIENT_AMOUNT>22120</PATIENT_AMOUNT>

<LAST_PAY_DATE>2547-05-17</LAST_PAY_DATE>

</ROW>

<ROW num="4">

<COMPANY_CODE>2076</COMPANY_CODE>

<POLICY_NUMBER>137/000361</POLICY_NUMBER>

<ACCIDENT_NO>N00301902A</ACCIDENT_NO>

<CLAIM_SEQ>1</CLAIM_SEQ>

<PAYMENT_CODE>2</PAYMENT_CODE>

<INJURED_SEQ>1</INJURED_SEQ>

<CLAIM_ESTIMATE>0</CLAIM_ESTIMATE>

<CRIPPLE_AMOUNT>0</CRIPPLE_AMOUNT>

<HEALTH_AMOUNT>0</HEALTH_AMOUNT>

<CEREMONY_CORPSE>0</CEREMONY_CORPSE>

<PATIENT_AMOUNT>14914</PATIENT_AMOUNT>

<LAST_PAY_DATE>2547-05-10</LAST_PAY_DATE>

</ROW>

</PT_COMPULSORY_CLAIM>

 

 

 

 

 
ข้อกำหนดในการรับข้อมูลที่บริษัทประกันภัยส่งให้กรมการประกันภัย

 

1.     บริษัทประกันภัยจะได้รับ USERNAME   และ PASSWORD  ในการเข้าระบบเพื่อส่งข้อมูลมาให้กับกรมการประกันภัย

2.     บริษัทประกันภัยเตรียมข้อมูลตามกลุ่มข้อมูลต่างๆ ที่กรมการประกันภัยกำหนด

3.     บริษัทประกันภัยต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (PC  Operating System XP/2000) เข้ามาที่กรมการประกันภัยผ่าน VPN แล้วเรียก WEBSITE ของกรมการประกันภัย เพื่อเข้าระบบการส่งข้อมูลของกรมการประกันภัย

4.         LOGIN เข้าระบบตาม USERNAME และ PASSWORD ที่ได้รับจากกรมการประกันภัย

5.         ป้อนเดือน ปี ของข้อมูลที่ต้องการส่ง

6.         เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการส่ง

7.         เลือก DIRECTORY (ที่อยู่ของข้อมูลที่บริษัทประกันภัยต้องการส่ง)

8.      เลือก ตาราง (SCHEMA) ที่ต้องการส่ง โดย CLICK ที่ช่องท้ายบรรทัด(ROW) ที่ต้องการส่ง  ซึ่งตอนที่ CLICK  โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลว่ามี FILE ที่ต้องการส่งอยู่ใน DIRECTORY ที่กำหนดไว้หรือไม่ถ้ามีจะสามารถ CHECK ได้  แต่ถ้าไม่มีจะมีข้อความบอกว่าไม่พบข้อมูลที่ระบุ

9.         เมื่อเลือกครบแล้ว  CLICK ที่ ตกลง

10.    โปรแกรมจะตรวจสอบ FILE ที่บริษัทประกันภัยส่ง อีกครั้ง ว่ามีหรือไม่ตาม DIRECTORY ที่บริษัทประกันระบุ          ถ้าไม่พบจะมีข้อความบอก (ตรวจสอบเฉพาะตารางที่ทางบริษัทประกันภัยไม่ได้เลือกส่ง   แต่กรมการประกันภัยบังคับส่ง  ซึ่งโปรแกรมจะทำเครื่องหมายเลือกโดยอัตโนมัติ)

11.      รอจนกว่าข้อมูลจะ  UPLOAD  ไปยังกรมการประกันภัยเรียบร้อย   ซึ่งจะมีข้อความแจ้งให้ทราบ

 

หมายเหตุ.     ในการส่งข้อมูลจะเลือกการส่งข้อมูลในครั้งละ 1 กลุ่มข้อมูลเท่านั้น  เมื่อ UPLOAD จนครบแล้วสามารถเลือกกลุ่มต่อไปโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากบริษัทประกันภัย

ภายหลังการ UPLOAD ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 

                 1.      กรมการประกันภัยจะตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลที่ส่ง โดยใช้ XML PARSER ของ ORACLE ในการตรวจสอบเบื้องต้น ถ้ารูปแบบผิด (เทียบกับ XSD FILE ที่กรมการประกันภัยประกาศ)  กรมการประกันภัยจะมี MAIL ไปตาม MAIL ADDRESS ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการประกันภัย บอกรายละเอียดของความผิดพลาด  ซึ่งขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบถึงเนื้อข้อมูล ความสัมพันธ์  และข้อกำหนดของข้อมูล

 

2.         เมื่อตรวจสอบด้วย XML PARSER ผ่านแล้วจะทำการตรวจสอบนับจำนวนข้อมูลที่ระบุในใบนำส่ง (ถ้ามี)  ว่าครบตามที่

ระบุไว้หรือไม่ ถ้าไม่ตรง กรมการประกันภัยจะมี MAIL ไปตาม MAIL ADDRESS ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการประกันภัย บอกรายละเอียดของความผิดพลาดถึงจำนวนที่กรมการประกันตรวจนับโดยโปรแกรม และ จำนวนที่ทางบริษัทประกันภัยบันทึกมา

ถ้าจำนวนนับตรงกันทุกรายการ ทางกรมการประกันภัยจะลงบันทึกรับข้อมูลที่บริษัทประกันภัยส่งมาให้กรมการประกันภัย

ด้วยเลขเอกสารรับของกรมการประกันภัยเฉพาะข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ 2 เท่านั้น และ จะทำการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 3  ต่อไป

                          สำหรับกลุ่มข้อมูลที่ 3 และ 4   ถ้าจำนวนนับกับรายละเอียดตรงกัน โปรแกรมจะไม่ลงรับ แต่จะตรวจสอบในขั้นตอนที่ 3 ทันที

 

                            สำหรับกลุ่มข้อมูลใดที่ไม่ได้กำหนดให้มีใบนำส่ง  กรมการประกันภัยจะตรวจสอบในขั้นตอนที่ 3

 

3.         ตรวจสอบเนื้อข้อมูล ความสัมพันธ์ ความเป็นไปได้ และข้อกำหนดของข้อมูล โปรแกรมจะตรวจสอบความผิดพลาดของ

ข้อมูลให้หมดทุกรายการ  ถ้าผิดเกินกว่าที่กรมการประกันภัยกำหนดไว้  ก็จะหยุดการตรวจสอบข้อมูลทันทีแล้ว  พร้อมนี้จะส่งรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่ส่งข้อมูลมาทราบ  เพื่อดำเนินการแก้ไข และส่งข้อมูลที่ผ่านการแก้ไขกลับมาให้กรมการประกันภัยทั้งหมดใหม่อีกครั้ง  เนื่องจากโปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมา  หากเกิดความผิดพลาดแม้แต่รายการเดียว  จะไม่รับข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยส่งให้กรมการประกันภัย

 

4.        เมื่อตรวจสอบครบถ้วนตามขั้นตอนที่ 3 สมบูรณ์แล้ว   กรมการประกันภัยจะนำข้อมูลทั้งหมดของบริษัทประกันภัยเข้า

ฐานข้อมูลของกรมการประกันภัย

 

หมายเหตุ  :

บริษัทประกันภัยสามารถตรวจสอบสถานะการส่ง ข้อมูลได้จากหน้าจอ UPLOAD ข้อมูลได้ตลอดเวลา (ที่ปุ่มตรวจสอบการส่ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลสำหรับส่งให้กับกรมการประกันภัย

    

             กำหนดโดย       

                                    4  ตัวเลขแรก     เป็น  รหัสบริษัท

                                    3  ตัวเลขถัดไป  เป็น  รหัสกลุ่มงาน

                                    4  ตัวเลขถัดไป  เป็น  รหัสหัวรายงาน

                                    4  ตัวเลขถัดไป  เป็น  ปี 2 หลัก และ เดือน 2 หลัก  โดยปีเป็นเลขท้าย 2 ตัวของพ.ศ.  และเดือนเป็น 01 ถึง 12

                                    และ File Type เป็น .xml

                   

 

 

XXXX

XXX

XXXX

YYMM

.xml

 

                                                   

                                                                                                                                                                          บังคับต้องเป็น .xml

                                                                                                                                         ปีเดือนของรายงาน

                                                                                                                      รหัสหัวรายงาน

                                                                                        รหัสกลุ่มงาน

                                                         รหัสบริษัท

 

 

 

หมายเหตุ :   -  กรณีส่งเป็นรายไตรมาส  (4 ครั้ง / ปี)   เดือนของรายงาน ใช้ 03 , 06 , 09 ,12

                        -  กรณีส่งเป็นรายปี (1 ครั้ง / ปี)   เดือนของรายงานใช้ 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มข้อมูลที่บริษัทประกันภัยต้องนำส่งให้กับกรมการประกันภัย

 

180   กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์สมัครใจ รายเดือนปกติ

 

 

 

ชื่อ SCHEMA               

ชื่อข้อมูล   

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

 

PT_VOLUNTEER

กรมธรรม์สมัครใจ                                       

1801

XXXX1801801YYMM.xml

 

PT_LICENSE_PLATE

ทะเบียนรถ

1802

XXXX1801802YYMM.xml

 

PT_DRIVER_REGISTER

ทะเบียนผู้ขับขี่

1803

XXXX1801803YYMM.xml

 

PT_ACCIDENT

ผู้ประสบอุบัติเหตุ

1804

XXXX1801804YYMM.xml

 

PT_ACCIDENT_DESCRIPTION

รายละเอียดอุบัติเหตุสมัครใจ

1805

XXXX1801805YYMM.xml

 

PT_VOLUNTEER_CLAIM

สินไหมทดแทนสมัครใจ

1806

XXXX1801806YYMM.xml

 

PT_CLAIM_OD_FT

สินไหมทดแทนตาม OD,F&T

1807

XXXX1801807YYMM.xml

 

PT_CLAIM_TPPD

สินไหมทดแทนตาม TPPD

1808

XXXX1801808YYMM.xml

 

PT_CLAIM_TPBI

สินไหมทดแทนตาม TPBI

1809

XXXX1801809YYMM.xml

 

PT_CLAIM_010203

สินไหมทดแทนตาม ร.. 01, 02, 03

1810

XXXX1801810YYMM.xml

 

PT_CLAIM_REFUND

สินไหมทดแทนรับคืนภาคสมัครใจ

1811

XXXX1801811YYMM.xml

 

PT_FORM_VOLUNTEER

แบบหนังสือนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ

9999

XXXX1809999YYMM.xml

 

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท  YYMM = ปีเดือนของรายงาน  โดย YY = เลขท้าย 2 หลักของปี พ.. MM = เดือนที่ 01 ถึง 12

 

181   กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์สมัครใจส่งเพิ่มเติม/ปรับปรุง

 

 

 

ชื่อ SCHEMA              

ชื่อข้อมูล   

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

 

PT_VOLUNTEER

กรมธรรม์สมัครใจ                                       

1811

XXXX1811811YYMM.xml

 

PT_LICENSE_PLATE

ทะเบียนรถ

1812

XXXX1811812YYMM.xml

 

PT_DRIVER_REGISTER

ทะเบียนผู้ขับขี่

1813

XXXX1811813YYMM.xml

 

PT_ACCIDENT

ผู้ประสบอุบัติเหตุ

1814

XXXX1811814YYMM.xml

 

PT_ACCIDENT_DESCRIPTION

รายละเอียดอุบัติเหตุสมัครใจ

1815

XXXX1811815YYMM.xml

 

PT_VOLUNTEER_CLAIM

สินไหมทดแทนสมัครใจ

1816

XXXX1811816YYMM.xml

 

PT_CLAIM_OD_FT

สินไหมทดแทนตาม OD,F&T

1817

XXXX1811817YYMM.xml

 

PT_CLAIM_TPPD

สินไหมทดแทนตาม TPPD

1818

XXXX1811818YYMM.xml

 

PT_CLAIM_TPBI

สินไหมทดแทนตาม TPBI

1819

XXXX1811819YYMM.xml

 

PT_CLAIM_010203

สินไหมทดแทนตาม ร..01, 02, 03

1820

XXXX1811820YYMM.xml

 

PT_CLAIM_REFUND

สินไหมทดแทนรับคืนภาคสมัครใจ

1821

XXXX1811821YYMM.xml

 

PT_FORM_VOLUNTEER_ADJUST

แบบหนังสือนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ

9999

XXXX1819999YYMM.xml

 

 

ส่งเพิ่มเติม/ปรับปรุง

 

 

 

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท   YYMM = ปีเดือนของรายงาน  โดย YY= เลขท้าย 2 หลักของปี พ..  MM=เดือนที่ 01 ถึง 12

 

 182   กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์ พ...  รายเดือนปกติ

ชื่อ SCHEMA              

ชื่อข้อมูล   

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

PT_POLICY_COMPULSORY

กรมธรรม์ พ...                                       

1821

XXXX1821821YYMM.xml

PT_LICENSE_PLATE

ทะเบียนรถ

1822

XXXX1821822YYMM.xml

PT_COMPULSORY_CLAIM

สินไหมทดแทน พ...

1823

XXXX1821823YYMM.xml

PT_COMPULSORY_ACCIDENT

รายละเอียดอุบัติเหตุ พ...

1824

XXXX1821824YYMM.xml

PT_COMPULSORY_REFUND

สินไหมทดแทนรับคืนภาคบังคับ พ.ร.บ.

1825

XXXX1821825YYMM.xml

PT_FORM_COMPULSORY

แบบหนังสือนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ พ...

9999

XXXX1829999YYMM.xml

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท    YYMM = ปีเดือนของรายงาน  โดย YY = เลขท้าย 2 หลักของปี พ..  MM = เดือนที่ 01 ถึง 12

 

 

 

 

183 กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์ พ... ส่งเพิ่มเติม/ปรับปรุง

ชื่อ SCHEMA              

ชื่อข้อมูล   

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

PT_POLICY_COMPULSORY

กรมธรรม์ พ...                                      

1831

XXXX1831831YYMM.xml

PT_LICENSE_PLATE

ทะเบียนรถ

1832

XXXX1831832YYMM.xml

PT_COMPULSORY_CLAIM

สินไหมทดแทน พ...

1833

XXXX1831833YYMM.xml

PT_COMPULSORY_ACCIDENT

รายละเอียดอุบัติเหตุ พ...

1834

XXXX1831834YYMM.xml

PT_COMPULSORY_REFUND

สินไหมทดแทนรับคืนภาคบังคับ พ.ร.บ.

1835

XXXX1831835YYMM.xml

PT_FORM_COMPULSORY_ADJUST

แบบหนังสือนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ

9999

XXXX1839999YYMM.xml

 

... ส่งเพิ่มเติม/ปรับปรุง

 

 

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท   YYMM = ปีเดือนของรายงาน  โดย YY = เลขท้าย 2 หลักของปี พ.. MM = เดือนที่ 01 ถึง 12

 

หมายเหตุ   :  การส่งข้อมูลแบบเพิ่มเติม / ปรับปรุง ทั้งกลุ่มข้อมูล 181 และ 183  บริษัทต้องเคยส่งแบบปกติเข้าฐานกรมฯมาแล้วเท่านั้น   โดยสถานะการส่งเป็น  OK และ Y

 

187   กลุ่มข้อมูลประมาณการเครื่องหมาย

ชื่อ SCHEMA               

ชื่อข้อมูล   

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

PT_TAG_ MONTH_ESTIMATE

ประมาณการเครื่องหมาย-รายเดือน

1871

XXXX1871871YYMM.xml

PT_TAG_ ESTIMATE

แบบหนังสือนำส่งประมาณการเครื่องหมาย

9999

XXXX1879999YYMM.xml

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท  YYMM = ปีเดือนของรายงาน  โดย YY = เลขท้าย 2 หลักของปี พ.. MM = เดือนที่ 01 ถึง 12

  

188   กลุ่มข้อมูลขอเบิกเครื่องหมาย

ชื่อ SCHEMA              

ชื่อข้อมูล    

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

PT_FORM_WITHDRAW

แบบขอเบิกจ่ายเครื่องหมาย

1881

XXXX1881881YYMM.xml

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท   YYMM = ปีเดือนของรายงาน  โดย YY= เลขท้าย 2 หลักของปี พ.. MM = เดือนที่ 01 ถึง 12

  

189   กลุ่มข้อมูลส่งคืนเครื่องหมาย

 

 

ชื่อ SCHEMA              

ชื่อข้อมูล   

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

PT_TAG_REFUND

รายละเอียดของเครื่องหมายที่ส่งคืน                      

1891

XXXX1891891YYMM.xml

PT_PAYMENT_TAG_LOSE

การรับเงินของเครื่องหมายที่ส่งคืน

1892

XXXX1891892YYMM.xml

PT_FORM_TAG_REFUND

แบบส่งคืนเครื่องหมาย

9999

XXXX1899999YYMM.xml

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท    YYMM = ปีเดือนของรายงานโดย YY=เลขท้าย 2 หลักของปี พ.. MM=เดือนที่ 01 ถึง 12

 

 

 

 

190   กลุ่มข้อมูลเครื่องหมายที่ใช้/ชำรุด/สูญหาย

ชื่อ SCHEMA              

ชื่อข้อมูล   

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

PT_TAG_DILAPIDATE

รายละเอียดของเครื่องหมายที่ชำรุด

1901

XXXX1901901YYMM.xml

PT_TAG_LOSE

รายละเอียดของเครื่องหมายที่สูญหาย

1902

XXXX1901902YYMM.xml

PT_PAYMENT_TAG_LOSE

การรับเงินของเครื่องหมายที่ชำรุด/สูญหาย

1903

XXXX1901903YYMM.xml

PT_FORM_TAG_ISSUE

แบบหนังสือรายงานการใช้เครื่องหมายแสดงว่ามีการ

9999

XXXX1909999YYMM.xml

 

ประกันภัยความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ

 

 

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท  YYMM=ปีเดือนของรายงาน  โดย YY= เลขท้าย 2 หลักของปี พ.. MM=เดือนที่ 01 ถึง 12 

 

196   กลุ่มข้อมูลส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ชื่อ SCHEMA              

ชื่อข้อมูล   

รหัสหัวรายงาน

ชื่อแฟ้มข้อมูลที่นำส่ง

FINCONTRIBUTION

รายละเอียดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

1961

XXXX1961961YYMM.xml

XXXX = รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท    YYMM = ปีเดือนของรายงาน  โดย YY = เลขท้าย 2 หลักของปี พ.. MM = เดือนที่ 01  ถึง 12

 

*** หมายเหตุ : กลุ่มข้อมูลที่ 180 18 1 (กลุ่มข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ) ยังไม่ประกาศให้ใช้       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายละเอียดของข้อมูล                                                                                                       

 

กลุ่มที่ 1   การนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ รายเดือนปกติ

 

เป็นกลุ่มข้อมูลที่บังคับให้บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องจัดส่ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  มีข้อมูลทั้งหมด 12 Data Set  ต้องส่งมาในคราวเดียวกัน

1.    แบบหนังสือนำส่งประกันภัยรถยนต์   ชื่อ  SCHEMA :   PT_FORM_VOLUNTEER

เป็น SCHEMA ที่เก็บยอดรวมของข้อมูลแต่ละรายการใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูล   ไม่ส่งมาไม่ได้  ถ้าไม่ส่งมาถือว่าบริษัทขาดส่งข้อมูล

2.   ข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_VOLUNTEER

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของกรมธรรม์ สมัครใจ  และ สลักหลัง ที่เก็บรายละเอียดของ   ผู้เอาประกัน และ รายละเอียดของความคุ้มครอง

3.   ข้อมูลทะเบียนรถ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_LICENSE_PLATE

             เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของรถคันที่ทำประกันภัย ถ้าเป็นการต่ออายุประกัน และ

             รายละเอียดรถไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องส่งข้อมูลรายละเอียดรถ ถ้าส่งมาจะนำข้อมูลใหม่แทนที่

                           ข้อมูลเดิม (โดยตรวจสอบจาก เลขที่ทะเบียนรถ และ หมายเลขตัวถัง)

4.    ข้อมูลทะเบียนผู้ขับขี่   ชื่อ  SCHEMA :   PT_DRIVER_REGISTER

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของผู้ขับขี่   ถ้ามีการประกันแบบระบุผู้ขับขี่ต้องส่งรายละเอียด

ของผู้ขับขี่มาด้วย  ถ้าไม่ระบุก็ไม่ต้องส่งมา  ถ้าส่งมาซ้ำก็จะนำข้อมูลที่ส่งมาให้ใหม่แทนที่ข้อมูลเดิม (โดยตรวจสอบจาก รหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม์  เลขที่กลุ่มอ้างอิง ลำดับที่รถ และเลขที่สลักหลัง)

5.   ข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์สมัครใจ   ชื่อ  SCHEMA :  PT_ACCIDENT_DESCRIPTION   

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ   เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   ในการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งต้องส่งข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุมาก่อน หรือ คราวเดียวกันกับการเปิดเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งแรก  ถ้าข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุส่งมาแล้วไม่ถูกต้องส่งมาให้ใหม่ได้ แต่ตรวจสอบแล้วเป็นอุบัติเหตุเดียวกันก็จะนำข้อมูลใหม่ไปแทนที่ข้อมูลเดิม และจะมีการตรวจสอบรายการเรียกร้องค่าสินไหมด้วย  ถ้าจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด และจำนวนคู่กรณีทั้งหมดที่เรียกร้องมา มากกว่าที่ระบุไว้ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ ก็จะไม่รับข้อมูลรายละเอียดของอุบัติที่ส่งมาใหม่   และต้องตรวจสอบด้วยว่ารหัสบริษัท และเลขที่กรมธรรม์ ต้องมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว ถ้าไม่พบ ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

 6.   ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_ACCIDENT

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุ   เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ โดยจะต้องส่งรายละเอียดของอุบัติเหตุมาก่อน หรือคราวเดียวกัน  ถ้าส่งข้อมูลมาโดยที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุมาก่อนหรือคราวเดียวกัน ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และลำดับที่ของผู้ประสบอุบัติเหตุต้องไม่มากกว่าจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ปรากฎอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ  ถ้ามากกว่า ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

7.   ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_VOLUNTEER_CLAIM

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   โดยต้องตรวจสอบกับข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ   ถ้ารายการที่เรียกร้องมาไม่มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลก่อนหน้าหรือส่งมาในคราวเดียวกัน  ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

 

 

8.   ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD   ชื่อ  SCHEMA :   PT_ CLAIM_TPPD

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD  ต้องส่งมา  คราวเดียวกันกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD  จะเป็นส่วนรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมจำนวนรายการที่เกิดจะเท่ากับจำนวนคู่กรณีที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์สมัครใจ และจำนวนเงินคาดว่าจะจ่าย / จ่ายจริงรวมแล้วต้องเท่ากับค่าสินไหมรวมตาม TPPD ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

  9.  ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI   ชื่อ  SCHEMA :   PT_CLAIM_TPBI

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI  ต้องส่งมาคราวเดียวกันกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI จะเป็นส่วนรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมจำนวนรายการที่เกิดจะเท่ากับจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ - กรมธรรม์สมัครใจ และต้องมีรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุมาก่อน หรือส่งมาคราวเดียวกัน  จำนวนเงินคาดว่าจะจ่าย / จ่ายจริงรวมแล้วต้อง เท่ากับ ค่าสินไหมรวมตาม TPBI ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

10.  ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย. 01,02,03   ชื่อ  SCHEMA :   PT_CLAIM_010203

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย.01,02,03  ต้องส่งมาคราวเดียวกันกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย. 01,02,03   จะเป็นส่วนรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหม  จำนวนรายการที่เกิดจะเท่ากับจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์สมัครใจ  และต้องมีรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุมาก่อน หรือส่งมาคราวเดียวกัน  จำนวนเงินคาดว่าจะจ่าย / จ่ายจริงรวมแล้วต้อง เท่ากับ ค่าสินไหมรวมตาม ร.ย. 01,02,03  ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

11.  ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม OD, F&T   ชื่อ  SCHEMA :   PT_CLAIM_OD_FT

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตาม  OD, F&T ต้องส่งมาคราวเดียวกันกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม OD, F&T  จะเป็นส่วนของรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหม  จำนวนเงินคาดว่าจะจ่าย / จ่ายจริงรวมแล้วต้อง เท่ากับ ค่าสินไหมทั้งหมด – (ค่าสินไหมตาม TPPD+ ค่าสินไหมตาม TPBI  + ค่าสินไหมตาม ร.ย. 01 + ค่าสินไหมตาม ร.ย. 02 + ค่าสิน ไหมตาม ร.ย. 03)

12.  ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสมัครใจรับคืน   ชื่อ  SCHEMA :   PT_VOLUNTEER_REFUND

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการรับค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายให้กับผู้ประสบภัยก่อนที่จะทราบผลว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายถูก ต่อมาภายหลังเมื่อคดีสิ้นสุดหรือตกลงกันได้ว่าบริษัทเป็นฝ่ายถูก บริษัทจะได้รับคืนค่าสินไหมที่ได้จ่ายไปคืน  โดยต้องตรวจสอบกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสมัครใจ ว่าได้มีการจ่ายไปก่อนจริงหรือไม่  ถ้าพบว่าไม่มีการจ่าย ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

 

           ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจะตรวจสอบจำนวนรายการ  และจำนวนเงินที่แจ้งไว้ในแบบหนังสือนำส่งประกันภัยรถยนต์ว่าตรงกันหรือไม่   ถ้าไม่ตรงกันระบบจะไม่รับข้อมูลที่รายงานประจำเดือนที่ระบุ  ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งชุดให้บริษัทจัดส่งมาใหม่

 

     

 

 

การนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เพิ่มเติม หรือ ปรับปรุง

 

                          เป็นกลุ่มข้อมูลที่ให้บริษัทประกันภัยจัดส่ง  หลังจากส่งข้อมูลรายเดือนแล้วต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติม  หรือส่งมาเพื่อปรับปรุงข้อมูลเดิม  ให้ส่งมาได้โดยระบุเป็นข้อมูลประจำเดือนที่ต้องการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงได้   กลุ่มละ 1 เดือนเท่านั้นเป็นช่วงมากกว่า 1 เดือนไม่ได้   เพราะต้องการเก็บข้อมูลแบบนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติม      หรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้ตรวจสอบกับรายงานข้อมูลทางการเงินของสำนักงานตรวจสอบและกำกับด้วย รายละเอียดของ SCHEMA จะเหมือนกัน  ยกเว้นชื่อ SCHEMA : PT_FORM_VOLUNTEER_ADJUST ที่ชื่อไม่เหมือนกันแต่ในรายละเอียดจะเหมือนกัน  เพียงแต่จะเก็บในส่วนของแบบนำส่งแยกกันเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบการนำส่งข้อมูล   มีข้อมูลทั้งหมด 12 Data Set  ต้องส่งมาในคราวเดียวกัน

 1.   ข้อมูลหนังสือนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

       ชื่อ  SCHEMA :   PT_FORM_VOLUNTEER_ADJUST

เป็น SCHEMA ที่เก็บยอดรวมของข้อมูลแต่ละรายการใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลเป็นข้อมูลที่ต้องส่งถ้ามีการส่งข้อมูลชุดดังกล่าวถ้าต้องการส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติม   หรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ถ้าไม่ส่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งชุด

       2.   ข้อมูลกรมธรรม์ภาคสมัครใจ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_VOLUNTEER

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของกรมธรรม์ สมัครใจ  และ สลักหลัง ที่เก็บรายละเอียดของผู้เอาประกัน และรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครอง

       3.   ข้อมูลทะเบียนรถ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_LICENSE_PLATE

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของรถคันที่ทำประกันภัย ถ้าเป็นการต่ออายุประกันและรายละเอียดรถไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องส่งข้อมูลรายละเอียดรถ ถ้าส่งมาจะนำข้อมูลใหม่แทนที่ข้อมูลเดิม  (โดยตรวจสอบจากเลขที่ทะเบียนรถ และ หมายเลขตัวถัง)

       4.    ข้อมูลทะเบียนผู้ขับขี่   ชื่อ  SCHEMA :   PT_DRIVER_REGISTER

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของผู้ขับขี่    ถ้ามีการประกันแบบระบุผู้ขับขี่ต้องส่งรายละเอียดของผู้ขับขี่มาด้วยถ้าไม่ระบุก็ไม่ต้องส่งมา ถ้าส่งมาซ้ำก็จะนำข้อมูลที่ส่งมาให้ใหม่แทนที่ข้อมูลเดิม(โดยตรวจสอบจากรหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม์  เลขที่กลุ่มอ้างอิง ลำดับที่รถ และเลขที่สลักหลัง)

                     5.   ข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์สมัครใจ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_ACCIDENT_DESCRIPTION   

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ   เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   ในการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งต้องส่งข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุมาก่อน หรือ คราวเดียวกันกับการเปิดเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งแรก  ถ้าข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุส่งมาแล้วไม่ถูกต้องส่งมาให้ใหม่ได้  แต่ตรวจสอบแล้วเป็นอุบัติเหตุเดียวกันก็จะนำข้อมูลใหม่ไปแทนที่ข้อมูลเดิม  และจะมีการตรวจสอบรายการเรียกร้องค่าสินไหมด้วย      ถ้าจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด และจำนวนคู่กรณีทั้งหมดที่เรียกร้องมา มากกว่าที่ระบุไว้ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ ก็จะไม่รับข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่ส่งมาใหม่  และต้องตรวจสอบด้วยว่ารหัสบริษัท และเลขที่กรมธรรม์ ต้องมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว  ถ้าไม่พบถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

                     6.   ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ  ชื่อ SCHEMA :   PT_ACCIDENT

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุ   เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ภาคสมัครใจ โดยจะต้องส่งรายละเอียดของอุบัติเหตุมาก่อน หรือ คราวเดียวกันถ้าส่งข้อมูลมา   โดยที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุมาก่อนหรือคราวเดียวกัน ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และลำดับที่ของผู้ประสบอุบัติเหตุต้องไม่มากกว่าจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ปรากฎอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ   ถ้ามากกว่าถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

       7.   ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ชื่อ SCHEMA :   PT_VOLUNTEER_CLAIM

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   โดยต้องตรวจสอบกับข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ ถ้ารายการที่เรียกร้องมาไม่มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลก่อนหน้าหรือส่งมาในคราวเดียวกัน  ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

       8.   ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD  ชื่อ SCHEMA :   PT_ CLAIM_TPPD

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD   ต้องส่งมาคราวเดียวกันกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD จะเป็นส่วนรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหม  จำนวนรายการที่เกิดจะเท่ากับจำนวนคู่กรณีที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์สมัครใจ และจำนวนเงินคาดว่าจะจ่าย / จ่ายจริงรวมแล้วต้องเท่ากับ ค่าสินไหมรวมตาม TPPD ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

       9.   ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI  ชื่อ SCHEMA :   PT_CLAIM_TPBI

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI    ต้องส่งมาคราวเดียวกันกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI  จะเป็นส่วนรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหม   จำนวนรายการที่เกิดจะเท่ากับจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์สมัครใจ และต้องมีรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุมาก่อน หรือส่งมาคราวเดียวกัน   จำนวนเงินคาดว่าจะจ่าย / จ่ายจริงรวมแล้วต้อง เท่ากับ ค่าสินไหมรวมตาม TPBI ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

   10.   ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย. 01,02,03  ชื่อ SCHEMA :   PT_CLAIM_010203

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย.01,02,03  ต้องส่งมาคราวเดียวกันกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย. 01,02,03   จะเป็นส่วนรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหม   จำนวนรายการที่เกิดจะเท่ากับจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ- กรมธรรม์สมัครใจ และต้องมีรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุมาก่อน หรือส่งมาคราวเดียวกัน   จำนวนเงินคาดว่าจะจ่าย / จ่ายจริงรวมแล้วต้อง เท่ากับ ค่าสินไหมรวมตาม ร.ย. 01,02,03  ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ  ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

     11.  ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม OD, F&T    ชื่อ  SCHEMA :   PT_CLAIM_OD_FT

 เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตาม OD,F&T  ต้องส่งมาคราวเดียวกันกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ   ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนตาม OD, F&T  จะเป็นส่วนของรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหม   จำนวนเงินคาดว่าจะจ่าย / จ่ายจริงรวมแล้วต้องเท่ากับ ค่าสินไหมทั้งหมด – (ค่าสินไหมตาม TPPD + ค่าสินไหมตาม TPBI + ค่าสินไหมตาม ร.ย. 01 + ค่าสินไหมตาม ร.ย. 02 + ค่าสินไหมตาม ร.ย. 03)

                    12.  ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสมัครใจรับคืน    ชื่อ  SCHEMA :   PT_VOLUNTEER_REFUND

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการรับค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายให้กับผู้ประสบภัยก่อนที่จะทราบผลว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายถูก  ต่อมาภายหลังเมื่อคดีสิ้นสุดหรือตกลงกันได้ว่าบริษัทเป็นฝ่ายถูก  บริษัทจะได้รับคืนค่าสินไหมที่ได้จ่ายไปคืน  โดยต้องตรวจสอบกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสมัครใจว่าได้มีการจ่ายไปก่อนจริงหรือไม่   ถ้าพบว่าไม่มีการจ่าย ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

 

ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจะตรวจสอบจำนวนรายการ และจำนวนเงินที่แจ้งไว้ในแบบหนังสือนำส่งประกันภัยรถยนต์ว่าตรงกันหรือไม่   ถ้าไม่ตรงจะไม่รับข้อมูลที่รายงานประจำเดือนระบุ  ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งชุด   ให้บริษัทจัดส่งใหม่

กลุ่มที่ 2    การนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ  พ.ร.บ. รายเดือนปกติ

 

                     เป็นกลุ่มข้อมูลที่บังคับให้บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องจัดส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  มีข้อมูลทั้งหมด 6 Data Set  ต้องส่งมาในคราวเดียวกัน

 

1.   แบบหนังสือนำส่งประกันภัยรถยนต์   ชื่อ SCHEMA :   PT_FORM_COMPULSORY

เป็น SCHEMA ที่เก็บยอดรวมของข้อมูลแต่ละรายการใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล  ไม่ส่งมาไม่ได้  ถ้าไม่ส่งมาถือว่าบริษัทขาดส่งข้อมูล

2.   ข้อมูลกรมธรรม์ พ.ร.บ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_POLICY_COMPULSORY

      เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของ กรมธรรม์  และ สลักหลัง

3.   ข้อมูลทะเบียนรถ   ชื่อ  SCHEMA :   PT_LICENSE_PLATE

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของรถคันที่ทำประกันภัย   ถ้าเป็นการต่ออายุประกัน และรายละเอียดรถไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องส่งข้อมูลรายละเอียดรถ  ถ้าส่งมาจะนำข้อมูลใหม่แทนที่ข้อมูลเดิม (โดยตรวจสอบจาก เลขที่ทะเบียนรถ และ หมายเลขตัวถัง )

4.   ข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์ พ.ร.บ.   ชื่อ  SCHEMA :   PT_COMPULSORY_ACCIDENT   

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ  เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ.  ในการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ต้องส่งข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุมาก่อน หรือคราวเดียวกันกับการเปิดเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งแรก  ถ้าข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุส่งมาแล้วไม่ถูกต้อง ส่งมาให้ใหม่ได้   แต่ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นอุบัติเหตุเดียวกันก็จะนำข้อมูลใหม่ไปแทนที่ข้อมูลเดิม  และจะมีการตรวจสอบรายการเรียกร้องค่าสินไหมด้วย  ว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เรียกร้องมามากกว่าที่ระบุไว้ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุหรือไม่  ถ้ามากกว่าจะไม่รับข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่ส่งมาใหม่  และตรวจสอบด้วยว่ารหัสบริษัทและเลขที่กรมธรรม์ พ.ร.บ. มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วหรือไม่  ถ้าไม่พบถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

  5.   ข้อมูลค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ.   ชื่อ  SCHEMA :   PT_COMPULSORY_CLAIM

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ.  โดยต้องตรวจสอบกับข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ  ถ้ารายการที่เรียกร้องมาไม่มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลก่อนหน้าหรือส่งมาในคราวเดียวกัน ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

      6.   ข้อมูลค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. รับคืน   ชื่อ  SCHEMA :   PT_COMPULSORY_REFUND

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการรับค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทได้จ่ายให้กับผู้ประสบภัย

ก่อนที่จะทราบผลว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายถูก ต่อมาภายหลังเมื่อคดีสิ้นสุดหรือตกลงกันได้ว่าบริษัทเป็นฝ่ายถูก บริษัทจะได้รับคืนค่าสินไหมที่ได้จ่ายไปคืนโดยต้องตรวจสอบกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนพ.ร.บ. ว่าได้มีการจ่ายไปก่อนจริงหรือไม่  ถ้าพบว่าไม่มีการจ่ายถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

           

ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจะตรวจสอบจำนวนรายการ และ จำนวนเงินที่แจ้งไว้ในแบบหนังสือนำส่งประกันภัยรถยนต์  ว่าตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันระบบจะไม่รับข้อมูลที่รายงานประจำเดือน-ปี ที่ระบุ  ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งชุด   ให้บริษัทจัดส่งมาใหม่

ทั้งนี้  การนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ พ.ร.บ. กรณีออกเครื่องหมายรับประกันภัยล่วงหน้า เช่น นำเครื่องหมายปี 49 ไปรับประกันภัยโดยให้ความคุ้มครองตั้งแต่ ปี 48  ไม่ได้  เนื่องจากระบบจะไม่สามารถรับข้อมูลกรมธรรม์ดังกล่าวที่ท่านส่งมาได้

 

       

 

การนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ  พ.ร.บ. เพิ่มเติมหรือปรับปรุง

เป็นกลุ่มข้อมูลที่ส่งมาสำหรับเพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลรายเดือนปกติที่ยังส่งไม่ครบกลุ่มของข้อมูลจะเหมือนกับการนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ พ.ร.บ. รายเดือนปกติและระบุเดือนปีของข้อมูลได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น รายละเอียดของ SCHEMA จะเหมือนกันยกเว้นชื่อ SCHEMA : PT_FORM_COMPULSORY_ADJUST  ที่ชื่อไม่เหมือนกันแต่ในรายละเอียดจะเหมือนกัน  เพียงแต่จะเก็บในส่วนของแบบนำส่งแยกกันเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบการนำส่งข้อมูล   มีข้อมูลทั้งหมด 6 Data Set  ต้องส่งมาในคราวเดียวกัน

1.    แบบหนังสือนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์

ชื่อ SCHEMA :   PT_FORM_COMPULSORY_ADJUST  

เป็น SCHEMA ที่เก็บยอดรวมของข้อมูลแต่ละรายการ   ใช้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล  ในการนำส่งข้อมูลกรมธรรม์ภาคบังคับ พ.ร.บ. เพิ่มเติมหรือปรับปรุงต้องส่งแบบหนังสือนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์มาทุกครั้ง ถ้าไม่ส่งมาถือว่าข้อมูลทั้งชุดผิด

2.  ข้อมูลกรมธรรม์ พ.ร.บ.   ชื่อ SCHEMA :   PT_POLICY_COMPULSORY

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของกรมธรรม์   และ สลักหลัง

3.  ข้อมูลทะเบียนรถ  ชื่อ SCHEMA :   PT_LICENSE_PLATE

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของรถคันที่ทำประกันภัย   ถ้าเป็นการต่ออายุประกัน และรายละเอียดรถไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องส่งข้อมูลรายละเอียดรถ   ถ้าส่งมาจะนำข้อมูลใหม่แทนที่ข้อมูลเดิม (โดยตรวจสอบจาก เลขที่ทะเบียนรถ และ หมายเลขตัวถัง )

                      4.  ข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ-กรมธรรม์ พ.ร.บ.  ชื่อ SCHEMA : PT_COMPULSORY_ACCIDENT

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ   เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. ในการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ต้องส่งข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุมาก่อนหรือคราวเดียวกันกับการเปิดเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งแรก   ถ้าข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุส่งมาแล้วไม่ถูกต้อง  ส่งมาใหม่ได้   ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นอุบัติเหตุเดียวกันจะนำข้อมูลใหม่ไปแทนที่ข้อมูลเดิม แต่จะตรวจสอบรายการเรียกร้องค่าสินไหมด้วย  ถ้าจำนวนผู้ประสบภัยที่เรียกร้องมามากกว่าที่ระบุไว้ในข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุหรือไม่  ถ้ามากกว่าจะไม่รับข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่ส่งมาใหม่  และตรวจสอบด้วยว่ารหัสบริษัท และเลขที่กรมธรรม์ พ.ร.บ. มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วหรือไม่  ถ้าไม่พบจะถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

5.  ข้อมูลค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ.  ชื่อ SCHEMA :   PT_COMPULSORY_CLAIM

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ.  โดยต้องตรวจสอบกับข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ ถ้ารายการที่เรียกร้องมาไม่มีข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลก่อนหน้าหรือส่งมาในคราวเดียวกัน ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

   6.  ข้อมูลค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ. รับคืน ชื่อ SCHEMA :   PT_COMPULSORY_REFUND

เป็น SCHEMA ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการรับค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายให้กับผู้ประสบภัยก่อนที่จะทราบผลว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายถูก   ต่อมาภายหลังเมื่อคดีสิ้นสุดหรือตกลงกันได้ว่าบริษัทเป็นฝ่ายถูก  บริษัทจะได้รับคืนค่าสินไหมที่ได้จ่ายไปคืน   โดยต้องตรวจสอบกับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนพ.ร.บ.ว่าได้มีการจ่ายไปก่อนจริงหรือไม่  ถ้าพบว่าไม่มีการจ่ายถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

 

ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล  จะตรวจสอบจำนวนรายการ และ จำนวนเงินที่แจ้งไว้ในหนังสือนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์ว่าตรงกันหรือไม่   ถ้าไม่ตรงถือว่าข้อมูลไม่ถูกทั้งชุด  ให้บริษัทจัดส่งใหม่

 

 

 

กลุ่มที่ 3    การนำส่งข้อมูลเครื่องหมายที่ต้องรายงานให้กับกรมการประกันภัย                                 

 

เป็นกลุ่มข้อมูลที่บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องจัดส่งให้กับกรมการประกันภัย   มีข้อมูลทั้งหมด  4  กลุ่มข้อมูล

1.        ประมาณการเครื่องหมาย   

2.        ขอเบิกเครื่องหมาย

3.        ส่งคืนเครื่องหมาย

4.        เครื่องหมายที่ใช้/ชำรุด/สูญหาย

 

กลุ่มข้อมูลประมาณการเครื่องหมาย

 

กรมการประกันภัย จะนำจำนวนที่แต่ละบริษัทประมาณการใช้เครื่องหมาย  เพื่อสั่งพิมพ์  โดยทางบริษัทประกันภัยสามารถประมาณการใช้เครื่องหมายได้ปีละ 1 ครั้ง  และปรับปรุงการประมาณการได้อีก 2 ครั้ง ต่อประมาณการเครื่องหมาย 1 ปี

ทั้งนี้  การแก้ไขข้อมูลประมาณการเครื่องหมายแต่ละประเภท สามารถส่งข้อมูลมาแก้ไขใหม่ได้ ก่อนการส่งประมาณการประเภทอื่น  เช่น สามารถส่งข้อมูลประมาณการทั้งปีมาแก้ไขใหม่กี่ครั้งก็ได้  ถ้ายังไม่ได้ส่งข้อมูลปรับปรุงประมาณการครั้งที่ 1 มา  แต่หากส่งข้อมูลปรับปรุงประมาณการครั้งที่ 1 มาแล้ว  จะไม่สามารถส่งข้อมูลประมาณการทั้งปีมาแก้ไขใหม่ได้

 ประมาณการทั้งปี   ทางบริษัทประกันภัยต้องส่งข้อมูลการประมาณการเครื่องหมายภายในเดือนสิงหาคมของปีก่อนปีเครื่องหมาย   โดยประมาณการใช้ครบทั้งปีแยกรายละเอียดทั้ง 12 เดือน   มีรูปแบบของการส่งข้อมูลตาม

 

                SCHEMA  :  PT_TAG_ETIMATE   ,  PT_TAG_MONTH_ESTIMATE

                     ซึ่ง       PT_TAG_ESTIMATE                      คือ    แบบนำส่งการประมาณการเครื่องหมาย

                              PT_TAG_MONTH_ESTIMATE    คือ    ประมาณการเครื่องหมายแต่ละเดือน

                                                                                                                  

โดยจำนวนการประมาณการเครื่องหมายแต่ละประเภทที่ระบุในแบบนำส่ง ต้องเท่ากับผลรวมของประมาณการเครื่องหมาย  แต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) รวมกัน   ถ้าไม่เท่า ทางกรมฯ จะไม่รับข้อมูลทั้งชุด ทางบริษัทต้องจัดส่งมาให้ใหม่ทั้งหมด ในการระบุจำนวนประมาณการแต่ละเดือน อาจระบุเฉพาะเดือนที่มีข้อมูล โดยระบุให้ครบทั้ง 2 ประเภท  และครั้งที่ประมาณการทั้งปีให้ระบุ เป็น 0  (ESTIMATE_SEQ)   

 

แบบนำส่งการประมาณการเครื่องหมาย

<?xml version = '1.0' encoding = 'MS874'?>

<PT_TAG_ESTIMATE>

   <ROW num="1">

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <COM_DOCNO>พธ.213/2548</COM_DOCNO>

      <ESTIMATE_DATE>2548-11-30</ESTIMATE_DATE>

      <MOTORCYCLE>450</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>13520</AUTOMOBILE>

   </ROW>

</PT_TAG_ESTIMATE>

ประมาณการเครื่องหมายแต่ละเดือน

<?xml version = '1.0' encoding = 'MS874'?>

<PT_TAG_MONTH_ESTIMATE>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>1</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>20</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>400</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>2</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>100</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>20</AUTOMOBILE>

   </ROW>  

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>4</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>30</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>800</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>5</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>30</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1000</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>6</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>30</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1300</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>7</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>40</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1500</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>8</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>40</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1500</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>9</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>40</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1700</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>10</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>40</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1700</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>11</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>40</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1800</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>0</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>12</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>40</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1800</AUTOMOBILE>

   </ROW>

</PT_TAG_MONTH_ESTIMATE>

 

จากตัวอย่าง  

                จะพบว่าจากจำนวนประมาณการเครื่องหมายรถจักรยานยนต์  (PT_TAG_ESTIMATE)  =  450  

ผลรวมของประมาณการเครื่องหมายรายเดือน  (PT_TAG_MONTH_ESTIMATE)

=  20 + 100 + 30 + 30 + 30 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40 +40  = 450 

                จากจำนวนประมาณการเครื่องหมายรถประเภทอื่น  (PT_TAG_ESTIMATE)  =  13520  

ผลรวมของประมาณการเครื่องหมายรายเดือน  (PT_TAG_MONTH_ESTIMATE)

=  400 + 20+  800 + 1000 + 1300 + 1500 + 1500 + 1700 + 1700 + 1800 + 1800  = 13520                                                                                                                                       

 

               จะพบว่าในการประมาณการทั้งปี  เดือนไหนที่ไม่ต้องการประมาณการมาก็ไม่ต้องส่งมาทั้งเดือนก็ได้  หรือจะส่งมาเป็น 0   ทั้ง 2 ประเภทก็ได้    จากตัวอย่างข้างบนพบว่าเดือนที่ 3  ไม่ได้ส่งมาทางกรมการประกันภัยถือว่าเป็น 0   และปีเครื่องหมาย (TAG_YEAR) ต้องเป็นปีเดียวกันทั้งหมด

 

 ปรับปรุงครั้งที่ 1   ถ้าทางบริษัทประกันภัยต้องการที่จะปรับปรุงการประมาณการเครื่องหมายทั้งปี บริษัทต้องส่งข้อมูลการประมาณการเครื่องหมายภายในเดือน มิถุนายน ของปีเครื่องหมาย  โดยสามารถปรับปรุงการประมาณการใช้เครื่องหมายได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ธันวาคม  โดยรูปแบบการส่งข้อมูลตาม 

                                SCHEMA  :  PT_TAG_ETIMATE  ,  PT_TAG_MONTH_ESTIMATE

                                 ซึ่ง     PT_TAG_ESTIMATE                    คือ    แบบนำส่งการประมาณการเครื่องหมาย

                                           PT_TAG_MONTH_ESTIMATE    คือ   ประมาณการเครื่องหมายแต่ละเดือน

               โดยจำนวนการประมาณการเครื่องหมายแต่ละประเภท ที่ระบุในแบบนำส่ง ต้องเท่ากับผลรวมของประมาณการเครื่องหมายแต่ละเดือนทั้ง 7 เดือน(มิถุนายน – ธันวาคม) รวมกัน   ถ้าไม่เท่าทางกรมฯ จะไม่รับข้อมูลทั้งชุดทางบริษัทต้องจัดส่งมาให้ใหม่ทั้งหมด   ในการปรับปรุงประมาณเครื่องหมายครั้งที่ 2  นั้นจะนำไปแทนที่ของการประมาณการทั้งปี เฉพาะเดือนที่ปรับปรุง  เช่น

การนำส่งข้อมูลประมาณการทั้งปี   รายการประมาณการเครื่องหมายเดือนกรกฎาคม คือ

                                    จำนวนเครื่องหมายรถจักรยานยนต์          1500

                                    จำนวนเครื่องหมายรถอื่นๆ                       1800

ต้องการปรับปรุงยอดประมาณการของเดือนกรกฎาคมใหม่เฉพาะรถยนต์อื่นๆ เป็น 2000  ต้องส่งรายการของเดือนกรกฎาคมมาใหม่คือ

                                    จำนวนเครื่องหมายรถจักรยานยนต์          1500

                                    จำนวนเครื่องหมายรถอื่นๆ                       2000

                จากตัวอย่างพบว่ารายการจำนวนเครื่องหมายจักรยานยนต์ ไม่ต้องการปรับปรุงก็ต้องยกมาให้ด้วย   เพราะจะนำรายการใหม่ไปทดแทนรายการเดิมทั้งเดือน  แต่ถ้าเดือนใดไม่ต้องการปรับปรุงก็ไม่ต้องส่งข้อมูลของเดือนนั้นมา เช่น จากตัวอย่างข้างบนต้องการปรับปรุงเพียงเดือนเดียวก็ส่งมาเดือนเดียว   พร้อมแบบนำส่งข้อมูลที่มีประมาณการยอดรวมมาด้วย และระบุครั้งที่เป็น 1

 

แบบนำส่งการปรับปรุงประมาณการเครื่องหมาย ครั้งที่ 1

<?xml version = '1.0' encoding = 'MS874'?>

<PT_TAG_ESTIMATE>

   <ROW num="1">

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>1</ESTIMATE_SEQ>

      <COM_DOCNO>พธ.21/2549</COM_DOCNO>

      <ESTIMATE_DATE>2549-06-30</ESTIMATE_DATE>

      <MOTORCYCLE>590</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>5800</AUTOMOBILE>

   </ROW>

</PT_TAG_ESTIMATE>

 

ปรับปรุงประมาณการเครื่องหมายแต่ละเดือน

<?xml version = '1.0' encoding = 'MS874'?>

<PT_TAG_MONTH_ESTIMATE>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>1</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>6</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>130</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1000</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>1</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>7</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>0</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>0</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>1</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>9</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>140</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1500</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>1</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>10</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>140</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>0</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>1</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>11</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>140</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1800</AUTOMOBILE>

   </ROW>

   <ROW>

      <COMPANY_CODE>2071</COMPANY_CODE>

      <TAG_YEAR>2549</TAG_YEAR>

      <ESTIMATE_SEQ>1</ESTIMATE_SEQ>

      <TAG_MONTH>12</TAG_MONTH>

      <MOTORCYCLE>40</MOTORCYCLE>

      <AUTOMOBILE>1500</AUTOMOBILE>

   </ROW>

</PT_TAG_MONTH_ESTIMATE>

 

จากตัวอย่าง

                จะพบว่า จากจำนวนประมาณการเครื่องหมายรถจักรยานยนต์ (PT_TAG_ESTIMATE)  =  590  

ผลรวมของประมาณการเครื่องหมายรายเดือน  (PT_TAG_MONTH_ESTIMATE)

=  130+ 0 + 140 + 140 + 140 + 40   =   590

 

 

                จากจำนวนประมาณการเครื่องหมายรถประเภทอื่น  (PT_TAG_ESTIMATE)   =  5800  

ผลรวมของประมาณการเครื่องหมายรายเดือน (PT_TAG_MONTH_ESTIMATE)

=  1000 + 0 + 1500 + 0 + 1800 + 1500   =  5800   

 

จากตัวอย่าง   จะพบว่า

                           -  เดือน 8   ไม่ส่งมา  หมายถึง ยืนยันยอดเดิม 

                           -  เดือน 7   ส่งมาเป็น 0 ทั้ง 2 ประเภท  หมายถึง ไม่ต้องการประมาณการในเดือนนั้น

                         -  เดือน 11   ปรับปรุงเฉพาะประมาณการรถจักรยานยนต์ จาก 40 เป็น 140   แต่รถประเภทอื่นไม่ปรับปรุงก็ต้องส่ง    ยอดเดิมมาด้วย                                                                              

                         -  เดือน 12   ปรับปรุงเฉพาะประมาณการรถประเภทอื่นจาก 1800 เป็น 1500   แต่รถจักรยานยนต์ไม่ปรับปรุงก็ต้องส่งยอดเดิมมาด้วย      

                         ส่วนเดือนอื่นๆ ปรับปรุงยอดทั้ง 2 ประเภทต้องส่งมาทั้ง 2 ประเภท

หมายเหตุ   ครั้งที่ต้องมีค่าเท่ากับ 1 เท่านั้น (ESTIMATE_SEQ)

                                                                 

ปรับปรุงครั้งที่ 2   ถ้าทางบริษัทประกันภัยต้องการที่จะปรับปรุงการประมาณการเครื่องหมายของการประมาณการปัจจุบัน  บริษัทต้องส่งข้อมูลการประมาณการเครื่องหมายภายในเดือน สิงหาคม ของปีเครื่องหมาย โดยสามารถปรับปรุงการประมาณการใช้เครื่องหมายได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม รูปแบบ ของการส่งข้อมูล

โดยรูปแบบการส่งข้อมูลตาม 

                                SCHEMA  :  PT_TAG_ETIMATE  ,  PT_TAG_MONTH_ESTIMATE

                                ซึ่ง     PT_TAG_ESTIMATE                    คือ   แบบนำส่งการประมาณการเครื่องหมาย

                                         PT_TAG_MONTH_ESTIMATE   คือ   ประมาณการเครื่องหมายแต่ละเดือน

โดยจำนวนการประมาณการเครื่องหมายแต่ละประเภท ที่ระบุในแบบนำส่งต้องเท่ากับผลรวมของประมาณการเครื่องหมายแต่ละเดือนทั้ง 5 เดือน (สิงหาคม – ธันวาคม) รวมกัน  ถ้าไม่เท่าทางกรมฯ จะไม่รับข้อมูลทั้งชุดทางบริษัทต้องจัดส่งมาให้ใหม่ทั้งหมด   กรณีที่เดือนใดก็ตามถ้าไม่ต้องการปรับปรุงก็ไม่ต้องส่งรายละเอียดของเดือนนั้นมา 

การนำส่งข้อมูลครั้งล่าสุด   รายการประมาณการเครื่องหมายเดือนกันยายน คือ

จำนวนเครื่องหมายรถจักรยานยนต์      500

จำนวนเครื่องหมายรถอื่นๆ                   200

ต้องการปรับปรุงยอดประมาณการของเดือนกรกฎาคมใหม่เฉพาะรถจักรยานยนต์เป็น 2000  ต้องส่งรายการของเดือนกรกฎาคมมาใหม่คือ
                               
จำนวนเครื่องหมายรถจักรยานยนต์     2000

 จำนวนเครื่องหมายรถอื่นๆ                   200

                        จากตัวอย่างพบว่ารายการจำนวนเครื่องหมายรถอื่นๆไม่ต้องการปรับปรุงก็ต้องยกมาให้ด้วย   เพราะจะนำรายการใหม่ไปทดแทนรายการเดิมทั้งเดือน  แต่ถ้าเดือนใดไม่ต้องการปรับปรุงก็ไม่ต้องส่งข้อมูลของเดือนนั้นมาเช่น  จากตัวอย่างข้างบนต้องการปรับปรุงเพียงเดือนเดียวก็ส่งมาเดือนเดียว  พร้อมแบบนำส่งข้อมูลที่มีประมาณการยอดรวมมาด้วย และระบุครั้งที่เป็น 2   ในการกรอกข้อมูล การปรับปรุงดำเนินการเหมือนกับครั้งที่ 1 แต่เดือนที่ปรับปรุง ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดือน 8 (สิงหาคม) และครั้งที่ของการปรับปรุงต้องเท่ากับ 2 (ESTIMATE_SEQ)

 

       

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

                การประมาณการเครื่องหมายกรณีพิเศษ    กรมการประกันภัยมีข้อกำหนดให้บริษัทประมาณการและปรับปรุงได้ รวมแล้วไม่เกินปีละ 3 ครั้ง  บริษัทใดต้องการที่จะประมาณการเพิ่มเติมจากการประมาณการปกติ ให้ประมาณการเป็นกรณีพิเศษได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง   แต่บริษัทต้องทำหนังสือขออนุมัติความเห็นขอบจากนายทะเบียน

 

 

กลุ่มข้อมูลขอเบิกเครื่องหมาย

 

บริษัทจะต้องส่งข้อมูลขอเบิกเครื่องหมายมายังกรมการประกันภัยก่อนที่จะมาทำการเบิกเครื่องหมายจริง  เมื่อกรมการประกันภัยได้รับข้อมูลการขอเบิกแล้วทางกรมการประกันภัยจะส่ง Mail ถึงบริษัทและระบุหมายเลขสารบรรณรับของกรมฯว่าทางกรมได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษัทฯสามารถมาติดต่อขอรับเครื่องหมายได้ที่กรมฯ

                    โดยรูปแบบการส่งข้อมูลตาม        SCHEMA :  PT_FORM_WITHDRAW 

 

หมายเหตุ

                การนำเลขเครื่องหมายไปรับประกันภัยนั้น ไม่สามารถรับประกันภัยล่วงหน้าได้  เช่น ท่านไม่สามารถนำเครื่องหมายปีถัดไป (2549) มารับประกันภัยโดยให้ความคุ้มครองเป็นปีปัจจุบัน (2548) ได้  เนื่องจากระบบจะไม่รับข้อมูลกรมธรรม์ที่ท่านนำส่งเข้ามา 

 

 

                  

กลุ่มข้อมูลส่งคืนเครื่องหมาย

                                                                       

บริษัทจะต้องส่งข้อมูลส่งคืนเครื่องหมายมายังกรมการประกันภัยก่อนที่จะนำเครื่องหมายมาคืนให้กับกรมการประกันภัย   เมื่อกรมฯได้รับข้อมูลการส่งคืนเครื่องหมายแล้ว  ทางกรมการประกันภัยจะส่ง  Mail ถึงบริษัทและระบุหมายเลขสารบรรณรับของกรมฯว่าทางกรมได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษัทฯสามารถติดต่อเพื่อส่งเครื่องหมายคืนได้ที่กรม  

                    โดยรูปแบบการส่งข้อมูลตาม 

                             SCHEMA :  PT_FORM_TAG_REFUND, PT_TAG_REFUND, PT_PAYMENT_TAG_LOSE

                                   ซึ่ง     PT_FORM_TAG_REFUND      คือ   แบบหนังสือนำส่งคืนเครื่องหมาย

                                           PT_TAG_REFUND                   คือ   รายละเอียดของเครื่องหมายที่ส่งคืน

                                          PT_PAYMENT_TAG_LOSE    คือ   รายละเอียดค่าเครื่องหมายที่ส่งคืน

 

                 โดยจำนวนเครื่องหมายที่ระบุในแบบหนังสือนำส่งคืนเครื่องหมาย ต้องเท่ากับจำนวนนับของรายละเอียดของเครื่องหมายที่ส่งคืน และ จำนวนเครื่องหมายส่งคืนที่แจ้งในรายละเอียด   ค่าเครื่องหมายที่ส่งคืน ต้องเท่ากับจำนวนเครื่องหมายที่ระบุในแบบหนังสือนำส่งคืนเครื่อง  ถ้าไม่เท่าถือว่าข้อมูลชุดนี้ผิด ทางบริษัทฯต้องส่งข้อมูลให้กับกรมการประกันภัยใหม่ 

                กรณีไม่มีเครื่องหมายส่งคืนกรมฯ  ให้บริษัทแจ้งยอดในใบนำส่งเป็น 0  แต่ไม่ต้องส่งรายละเอียดเครื่องหมายส่งคืน

 

 

 

 

กลุ่มข้อมูลเครื่องหมายที่ใช้ /ชำรุด/สูญหาย

                                                                       

บริษัทจะต้องส่งข้อมูล จำนวนเครื่องหมายที่ใช้ / ชำรุด /สูญหาย และรายละเอียด (เลขที่) ของเครื่องหมายที่ชำรุด สูญหาย   กรณีที่มีการรายงานเรื่องเครื่องหมายที่ ใช้ ไม่ต้องรายงานรายละเอียดของเครื่องหมาย แต่ถ้าเป็นกรณีชำรุดต้องรายงานว่ามีเครื่องหมายเลขที่เท่าไร และกรณีสูญหายก็ต้องรายงานว่ามีเครื่องหมายเลขที่เท่าไรพร้อมกับแจ้งรายการค่าปรับสำหรับกรณีสูญหายด้วย โดยต้องรายงานทุกเดือนให้กับทางกรมการประกันภัย  

 

โดยรูปแบบการส่งข้อมูลตาม 

                                     SCHEMA :  PT_FORM_TAG_ISSUE , PT_TAG_DILAPIDATE,

                                                            PT_TAG_LOSE , PT_PAYMENT_TAG_LOSE

                                        ซึ่ง      PT_FORM_TAG_ISSUE            คือ   แบบหนังสือนำส่งเครื่องหมายที่ใช้/ชำรุด/สูญหาย

                                                PT_TAG_DILAPIDATE           คือ   รายละเอียดของเครื่องหมายที่ชำรุด

                                                PT_TAG_LOSE                        คือ   รายละเอียดของเครื่องหมายที่สูญหาย

                                                PT_PAYMENT_TAG_LOSE    คือ   รายละเอียดค่าเครื่องหมายที่ชำรุด/สูญหาย

 

                      โดยจำนวนเครื่องหมายที่ชำรุด/สูญหาย และค่าเครื่องหมายที่ชำรุด/สูญหายในแบบหนังสือนำส่งฯ นั้น ต้องเท่ากับ จำนวนนับของรายละเอียดเครื่องหมายที่ชำรุด  เท่ากับ จำนวนนับของรายละเอียดเครื่องหมายที่สูญหาย และ เท่ากับ จำนวนที่ชำรุด/สูญหายในรายละเอียดค่าเครื่องหมายที่ชำรุด/สูญหาย  ถ้าทั้ง 3 กรณีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งผิดไปจากข้อกำหนด ถือว่าข้อมูลทั้งชุดผิด  ทางบริษัทต้องส่งข้อมูลให้กับทางกรมฯใหม่  กรณีแจ้งการใช้เครื่องหมายไม่ต้องระบุรายละเอียดการใช้เครื่องหมาย  ให้ระบุเฉพาะจำนวนที่ใช้ตามแบบหนังสือนำส่งเท่านั้น  ทางกรมฯ มีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบกับข้อมูลกรมธรรม์ พ.ร.บ. สามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ว่าจำนวนที่ใช้ตรงกันหรือไม่

 

                                                                                                                                                                    

 

กลุ่มที่ 4    กลุ่มข้อมูลการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของบริษัทประกันภัย

 

                         บริษัทจะต้องส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบประจำแต่ละไตรมาส  เมื่อกรมการประกันภัยได้รับข้อมูลการส่งเงินสมทบแล้วจะส่ง E-Mail ถึงบริษัท และระบุหมายเลขสารบรรณรับของกรม ว่าทางกรมได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษัทฯ สามารถมาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้

 

         โดยรูปแบบการส่งข้อมูลเป็นไปตาม 

SCHEMA  :  FINCONTRIBUTION

             

      

 

 

 

 

 รายละเอียดของข้อมูล                                                                                                         Back

ตาราง :  PT_FORM_COMPULSORY 

ข้อมูล  : แบบหนังสือนำส่งรายงานประกันภัยรถยนต์

 

 

 

Column Name

Length

Data Type

Description

Remark

COMPANY_DOC

15

VARCHAR2

เลขที่เอกสารของบริษัท

ขาดไม่ได้

COMPANY_CODE

4

VARCHAR2

รหัสบริษัทตาม ตารางรหัสบริษัท

ขาดไม่ได้

SEND_DATE

 

 

 

DATE

 

วันที่ส่ง (ปปปป-ดด-วว) ถูกต้อง

ตามปีปฏิทิน

เช่น 2547-03-27

ขาดไม่ได้

 

SEND_MONTH

 

2

 

NUMBER

 

เดือนเริ่มต้นของการคุ้มครอง

กรมธรรม์  (1 – 12)

ขาดไม่ได้

 

SEND_YEAR

 

4

 

NUMBER

 

ปีเริ่มต้นของการคุ้มครอง

กรมธรรม์ (ปี พ.ศ.)  เช่น 2547

ขาดไม่ได้

 

TOTAL_POLICY

6

NUMBER

จำนวนรายการกรมธรรม์หลักที่มีผลบังคับตามเดือนปีที่ส่ง มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบกับจำนวนนับของตาราง
PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO และ DOCUMENT_TYPE ไม่ได้ส่งมา

INDORSEMENT_PLUS

8

NUMBER

จำนวนรายการสลักหลังเบี้ยเพิ่ม มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบกับจำนวนนับของตาราง PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO มีค่า และ DOCUMENT_TYPE = ‘P’

INDORSEMENT_MINUS

8

NUMBER

จำนวนรายการสลักหลังเบี้ยลด มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจนับกับจำนวนนับของตาราง PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO มีค่า และ DOCUMENT_TYPE = ‘R’

INDORSEMENT_NO_CHANGE

6

NUMBER

จำนวนรายการสลักหลังเบี้ย      ไม่เปลี่ยนแปลง
มากกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้ ตรวจนับกับจำนวนนับของตาราง PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO มีค่า และ DOCUMENT_TYPE = ‘N’

CANCEL_POLICY

6

NUMBER

จำนวนรายการยกเลิกกรมธรรม์ มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจกับจำนวนนับของตาราง PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO มีค่า และ (DOCUMENT_TYPE = ‘X’  หรือ DOCUMENT_TYPE =  ‘C’)

CLAIM_ESTIMATE

6

NUMBER

จำนวนรายการค่าสินไหมทดแทนคาดว่าจะต้องจ่าย
มากกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้ตรวจกับจำนวนนับของ
 PT_COMPULSORY_CLAIM

ที่ TAG (COLUMN) PAYMENT_CODE = 0    หรือ   CLAIM_ESTIMATE  > 0   

CLAIM_PAID

6

NUMBER

จำนวนรายการค่าสินไหมทดแทนจ่ายจริง 
มากกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้ตรวจกับจำนวนนับของ PT_COMPULSORY_CLAIM    ที่ TAG (COLUMN) PAYMENT_CODE = 1 หรือ 2

CLAIM_REFUND

6

NUMBER

จำนวนรายการรับคืนค่าสินไหมทดแทน
มากกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้ ตรวจกับจำนวนนับของ PT_COMPULSORY_REFUND 

OTHER_ITEM

6

NUMBER

จำนวนรายการอื่นๆ
 มากกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้

TOTAL_PREMIUM

15,2

NUMBER

จำนวนเบี้ยสุทธิรวม-กรมธรรม์   มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ตรวจสอบกับผลรวมของ NET_PREMIUM จากตาราง

PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO และ DOCUMENT_TYPE ไม่ได้ส่งมา

TOTAL_INDORSEMENT_P

15,2

NUMBER

จำนวนเบี้ยสุทธิรวม- สลักหลังเบี้ยเพิ่ม 
มากกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบกับผลรวมของ NET_PREMIUM จากตาราง

PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO มีค่า และDOCUMENT_TYPE =’P’

TOTAL_INDORSEMENT_M

15,2

NUMBER

จำนวนเบี้ยสุทธิรวม- สลักหลังเบี้ยลด
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
0

 

 

 

ขาดไม่ได้ตรวจสอบกับผลรวมของ  NET_PREMIUM จากตาราง

PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO มีค่า และDOCUMENT_TYPE =’R’

TOTAL_CANCEL

15,2

NUMBER

จำนวนเบี้ยสุทธิรวม-ยกเลิกกรมธรรม์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบกับผลรวม  NET_PREMIUM จากตาราง 
 PT_POLICY_COMPULSORY

ที่ TAG (COLUMN) DOCUMENT_NO มีค่า และDOCUMENT_TYPE =’C’ , ‘X’

TOTAL_CLAIM_ESTIMATE

15,2

NUMBER

จำนวนเงินรวม- ค่าสินไหมทดแทนคาดว่าจะต้องจ่าย   มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบกับผลรวมของ CLAIM_ESTIMATE จากตาราง   PT_COMPULSORY_CLAIM

ที่ PAYMENT_CODE=0

TOTAL_CLAIM_PAID

15,2

NUMBER

จำนวนเงินรวม- ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจริง 
มากกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบกับผลรวมของ
 (CRIPPLE_AMOUNT +

HEALTH_AMOUNT +

CEREMONY_CORPSE +

PATIENT_AMOUNT) จากตาราง
 PT_COMPULSORY_CLAIM

ที่ PAYMENT_CODE= 1 หรือ 2

TOTAL_REFUND

15,2

NUMBER

จำนวนเงินรวม- รับคืนค่าสินไหม
ทดแทน
มากกว่าหรือเท่ากับ
0

ขาดไม่ได้  ตรวจกับผลรวมของ
(CLIPPLE_REFUND +

HEALTH_REFUND +

CEREMONY_REFUND +

PATIENT_REFUND)  จากตาราง

PT_COMPULSORY_REFUND

 

 

ตาราง : PT_FORM_COMPULSORY_ADJUST

 

 

 

ข้อมูล  :หนังสือนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการประกันภัยรถยนต์

 

Column Name

Length

Data Type

Description

Remark

COMPANY_DOC

15

VARCHAR2

เลขที่เอกสารของบริษัท

ขาดไม่ได้

COMPANY_CODE

4

VARCHAR2

รหัสบริษัทตามตารางรหัสบริษัท

ขาดไม่ได้

SEND_DATE

 

 

 

DATE

 

วันที่ส่ง(ปปปป-ดด-วว)

ถูกต้องตามปีปฏิทิน เช่น 2547-03-01

ขาดไม่ได้

 

SEND_MONTH

 

2

 

NUMBER

 

เดือนเริ่มต้นของการคุ้มครองกรมธรรม์

มากกว่า 0 และน้อยกว่า 13

ขาดไม่ได้

 

SEND_YEAR

4

NUMBER

ปีเริ่มต้นของการคุ้มครองกรมธรรม์

ปี พ.ศ. เช่น 2547

ขาดไม่ได้

TOTAL_POLICY

 

 

6

 

 

NUMBER

 

 

จำนวนรายการกรมธรรม์หลัก

ที่มีผลบังคับตามเดือนปีที่ส่ง

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

 

INDORSEMENT_PLUS

 

8

 

NUMBER

 

จำนวนรายการสลักหลังเบี้ยเพิ่ม

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

INDORSEMENT_MINUS

 

8

 

NUMBER

 

จำนวนรายการสลักหลังเบี้ยลด

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

INDORSEMENT_NO_CHANGE

 

 

6

 

 

NUMBER

 

 

จำนวนรายการสลักหลัง

เบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

 

CANCEL_POLICY

 

6

 

NUMBER

 

จำนวนรายการยกเลิกกรมธรรม์

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

CLAIM_ESTIMATE

 

 

6

 

 

NUMBER

 

 

จำนวนรายการค่า

สินไหมทดแทนคาดว่าจะต้องจ่าย

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

 

CLAIM_PAID

 

 

6

 

 

NUMBER

 

 

จำนวนรายการค่า

สินไหมทดแทนจ่ายจริง

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

 

CLAIM_REFUND

 

6

 

NUMBER

 

จำนวนรายการรับคืนค่าสินไหมทดแทน

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

OTHER_ITEM

 

6

 

NUMBER

 

จำนวนรายการอื่นๆ

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้

 

TOTAL_PREMIUM

 

15,2

 

NUMBER

 

จำนวนเบี้ยสุทธิรวม-กรมธรรม์

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

TOTAL_INDORSEMENT_P

 

15,2

 

NUMBER

 

จำนวนเบี้ยสุทธิรวม- สลักหลังเบี้ยเพิ่ม

มากกว่าหรือเท่ากับ 0

 ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

TOTAL_INDORSEMENT_M

 

15,2

 

NUMBER

 

จำนวนเบี้ยสุทธิรวม- สลักหลังเบี้ยลด

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

TOTAL_CANCEL

 

15,2

 

NUMBER

 

จำนวนเบี้ยสุทธิรวม- ยกเลิกกรมธรรม์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

TOTAL_CLAIM_ESTIMATE

 

 

15,2

 

 

NUMBER

 

 

จำนวนเงินรวม - ค่าสินไหมทดแทนคาดว่าจะต้องจ่าย มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

TOTAL_CLAIM_PAID

15,2

NUMBER

จำนวนเงินรวม- ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจริง  มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

TOTAL_REFUND

15,2

NUMBER 

จำนวนเงินรวม-รับคืนค่าสินไหมทดแทน

 มากกว่าหรือเท่ากับ 0

ขาดไม่ได้ ตรวจสอบเหมือน

 PT_FORM_COMPULSORY

 

    

 

 

 

 

ตาราง : PT_POLICY_COMPULSORY 

ข้อมูล  : กรมธรรม์ พ.ร.บ.

 

 

 

 

Column Name

Length

Data Type

Description

Remark

COMPANY_CODE 

VARCHAR2 

รหัสบริษัท  ถูกต้องตาม ตารางรหัสบริษัท

ขาดไม่ได้

POLICY_NUMBER

30

VARCHAR2

เลขที่กรมธรรม์

ขาดไม่ได้

TAG_NUMBER

11

VARCHAR2

เลขที่เครื่องหมาย

ถูกต้องตามเลขที่เครื่องหมายที่บริษัทเบิกไป

ขาดไม่ได้

TAG_YEAR

4

NUMBER

ปีเครื่องหมาย  (ปี พ.ศ.)  เช่น 2547

ขาดไม่ได้

NET_PREMIUM

12,2

NUMBER

เบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมภาษีอากร)

กรณี กรมธรรม์หลักต้องมีค่ามากกว่า 0 และ กรณี สลักหลังเบี้ยลด หรือยกเลิกกรมธรรม์ ต้องมีค่าน้อยกว่า 0  

ขาดไม่ได้

TAX

8,2

NUMBER

อากรแสตมป์ มากกว่า หรือ เท่ากับ 0
(คำนวณจากเบี้ยประกันภัยสุทธิ กรณี NET_PREMIUM <  0 หรือ  = 0  , TAX ต้องมีค่าเท่ากับ 0)

ขาดได้  (กรณีเป็นสลักหลังให้ส่ง อากรแสตมป์ของสลักหลัง)

VAT

 

8,2

 

NUMBER

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(คำนวณจากเบี้ยประกันภัยสุทธิ กรณี NET_PREMIUM <  0  ,VAT  ต้องมีค่า < 0)

ขาดได้  (กรณีเป็นสลักหลังให้ส่ง อากรแสตมป์ของสลักหลัง)

POLICY_DATE

 

 

 

DATE

 

วันทำกรมธรรม์(ปปปป-ดด-วว) ปี พ.ศ.

ถูกต้องตามปีปฏิทินเช่น 2547-01-05

ขาดได้    (อนุญาตให้ขาดได้ชั่วคราวในระยะแรก)

INSURED_CODE 

 

 

VARCHAR2 

 

รหัสผู้เอาประกันภัย

1 = บุคคลธรรมดา    2 = นิติบุคคล

ขาดไม่ได้

 

PROVINCE_CODE

 

2

 

VARCHAR2

 

รหัสจังหวัดตามทะเบียนรถ

ถูกต้องตามตารางรหัสจังหวัด  กรณีประกันรถป้ายแดง รหัส 4.01  และรถป้ายแดงที่ยังไม่ได้ป้ายจากขนส่ง  ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 99

ขาดไม่ได้

 

CHASSIS_NUMBER

 

35

 

VARCHAR2

 

เลขตัวถังรถ

กรณีประกันรถป้ายแดง รหัส 4.01 ให้ใส่ 9

ขาดไม่ได้

 

LICENSE_NUMBER

 

 

8

 

 

VARCHAR2

 

 

ทะเบียนรถ  เช่น  วล6199   7พ-2112

กรณีประกันรถป้ายแดง รหัส 4.01  และรถป้ายแดงที่ยังไม่ได้ป้ายจากขนส่ง  ให้ใส่ 99999999

ขาดไม่ได้

 

 

START_DATE

 

DATE

วันที่เริ่มต้นการประกันภัย  (ปปปป-ดด-วว)

ปี พ.ศ. ถูกต้องตามปีปฏิทิน

เช่น   2547-12-10

ขาดไม่ได้   (กรณีสลักหลังที่ไม่ได้แก้ไข วันเริ่มต้นการประกันภัย ให้บันทึกวันเริ่มต้นประกันภัยเดิมมาด้วย)

END_DATE

 

 

DATE

วันที่สิ้นสุดการประกันภัย   (ปปปป-ดด-วว)

ถูกต้องตามปีปฏิทิน และต้องมากกว่าวันที่เริ่มต้นการประกันภัย เช่น  2548-12-09

ขาดไม่ได้

ENDO_DATE

 

DATE

วันที่สลักหลังมีผลบังคับ   

ปี พ.ศ. (ปปปป-ดด-วว)

ถูกต้องตามปีปฏิทิน เช่น 2548-01-15

ขาดได้  (ยกเว้นกรณีมีสลักหลังขาดไม่ได้)

DOCUMENT_NO

35

VARCHAR2

เลขที่เอกสารสลักหลัง

ขาดได้  (ยกเว้นกรณีสลักหลังขาดไม่ได้)

DOCUMENT_TYPE

1

VARCHAR2

รหัสเอกสาร
P = เบี้ยเพิ่ม

R = เบี้ยลด

N = เบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง
C = ยกเลิกกรมธรรม์โดยบริษัท
X=ยกเลิกกรมธรรม์โดยผู้เอาประกัน

ขาดได้

(ยกเว้นกรณีสลักหลังขาดไม่ได้)

COMPULSORY_CODE

5

VARCHAR2

รหัสรถ พ.ร.บ.
ตัวแรก = ลักษณะการใช้รถ
ตัวที่สอง = จุด(.)
สองตัวถัดไป = ประเภทรถ
ถูกต้องตาม ตารางรหัสรถฯ พ.ร.บ.

ขาดไม่ได้
เช่น 1.30B  หมายถึงรถจักรยานยนต์
เกิน 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี

                                               

ตาราง : PT_LICENSE_PLATE   (เป็น SCHEMA ที่ใช้ร่วมกับกรมธรรม์ภาคสมัครใจ โปรแกรมจะตรวจสอบเองตามข้อกำหนดที่ประกาศ)

ข้อมูล  : ทะเบียนรถ กรมธรรม์ พ.ร.บ.

 

 

 

Column Name

Length

Data Type

Description

Remark

LICENSE_NUMBER

 

8

 

VARCHAR2

 

เลขทะเบียนรถ

ปรากฏในตารางกรมธรรม์

ขาดไม่ได้

 

CHASSIS_NUMBER 

35 

VARCHAR2 

เลขตัวถัง    ปรากฏในตารางกรมธรรม์

ขาดไม่ได้

PROVINCE_CODE

 

2

 

VARCHAR2

 

รหัสจังหวัดตามทะเบียนรถ

ถูกต้องตามตารางรหัสจังหวัด

-  กรณีรถป้ายแดง และ ประกันรถ     ป้ายแดง   ให้ใส่ 99

-  กรณีรถจากต่างประเทศ  ให้ใส่  AA

ขาดไม่ได้

 

VOLUNTEER_CODE

 

 

 

3

 

 

 

VARCHAR2

 

 

 

รหัสรถภาคสมัครใจ

ตัวแรก= ประเภทรถ

สองตัวหลัง=ลักษณะการใช้รถ

ถูกต้องตามตารางรหัสรถสมัครใจ

ขาดได้  

(กรณีเป็น พ.ร.บไม่ต้องส่งมา)

 

 

COMPULSORY_CODE

 

 

 

 

5

 

 

 

 

VARCHAR2

 

 

 

 

รหัสรถ พ.ร.บ.

ตัวแรก = ลักษณะการใช้รถ

ตัวที่สอง = จุด(.)

สองตัวถัดไป = ประเภทรถ

ถูกต้องตามตารางรหัสรถฯ พ.ร.บ.

ขาดไม่ได้  

 

 

 

GROUP_CODE

 

 

1

 

 

VARCHAR2

 

 

รหัสกลุ่มรถ

ตามตารางรหัสกลุ่มรถ

เฉพาะรหัสสมัครใจ  110 120

ขาดได้

(กรณีเป็น พ.ร.บไม่ต้องส่งมา)

 

BRAND_NAME

 

20

 

VARCHAR2

 

ยี่ห้อรถ

ตามตารางรหัสกลุ่มรถ

ขาดได้

(กรณีเป็น พ.ร.บไม่ต้องส่งมา)

MODEL

 

25

 

VARCHAR2

 

Model  ของรถ

ตามตารางรหัสกลุ่มรถ

ขาดได้

(กรณีเป็น พ.ร.บไม่ต้องส่งมา)

SUB_MODEL

 

20

 

VARCHAR2

 

Model ย่อยของรถ

ตามตารางรหัสกลุ่มรถ

ขาดได้

(กรณีเป็น พ.ร.บไม่ต้องส่งมา)

AUTOMOBILE_YEAR

 

4

 

NUMBER

 

ปีรุ่นของรถ เป็นปี ค.ศ.

ยกเว้น 801 ไม่ต้องระบุ

ขาดได้

(กรณีเป็น พ.ร.บไม่ต้องส่งมา)

AUTOMOBILE_SIZE

5

NUMBER

ขนาดเครื่องยนต์

ขาดได้   

PASSENGER_SEAT

2

NUMBER

จำนวนที่นั่ง

ขาดได้  

CAPACITY_LOAD

5

NUMBER

นน. บรรทุก

ขาดได้   

ACCESSARY

 

1

 

VARCHAR2

 

อุปกรณ์เพิ่มเติม  

N =  ไม่มี  ,  Y = มี   ให้ระบุเฉพาะ

รหัสสมัครใจ  320 340 520 540

ขาดได้

(กรณีเป็น พ.ร.บไม่ต้องส่งมา)

AUTOMOBILE_STATUS

1

VARCHAR2

สถานภาพของรถที่เอาประกัน

 N=หยุดใช้รถ  Y=ยังใช้รถอยู่

ขาดไม่ได้

 

หมายเหตุ   :   ดูรายละเอียดการบันทึกข้อมูลใน  PT_LICENSE_PLATE เพิ่มเติม  ที่ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล (หน้า  5 )

 

ตาราง : PT_COMPULSORY_ACCIDENT

 

 

 

ข้อมูล  : เหตุการณ์อุบัติเหตุ พรบ. 

Column Name

Length

Data Type

Description

Remark

COMPANY_CODE

4

VARCHAR2

รหัสบริษัท    ตามตารางรหัสบริษัท

ขาดไม่ได้

POLICY_NUMBER

30

VARCHAR2

เลขที่กรมธรรม์     (ต้องมีในกรมธรรม์พ.ร.บ.)

ขาดไม่ได้

ACCIDENT_NO

30

VARCHAR2

เลขที่อุบัติเหตุ

กรณีที่ รหัสบริษัท,เลขที่กรมธรรม์,เลขที่อุบัติเหตุ ซ้ำกับข้อมูลเดิม จะนำข้อมูลใหม่แทนที่ข้อมูลเดิม  แต่จะตรวจสอบกับจำนวนผู้ประสบภัยที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมว่า มากกว่า จำนวนผู้ประสบภัยที่แจ้งมา (TOTAL_INJURED) หรือไม่ 

ถ้ามากกว่าถือว่า ข้อมูลที่ส่งมาผิด

ขาดไม่ได้

ACCIDENT_DATE

 

 

 

DATE

 

วันที่เกิดเหตุ ปี พ.ศ.(ปปปป-ดด-วว)  ถูกต้องตามปฏิทิน และต้องน้อยกว่า  วันที่จ่ายในตารางค่าสินไหมทดแทน พ.ร.บ.

ขาดไม่ได้

 

TOTAL_INJURED

3

NUMBER

จำนวนผู้ประสบภัยรวม

ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบ

ขาดไม่ได้

 

ตาราง : PT_COMPULSORY_CLAIM