เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมีนาคม 2559