เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559