เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มีนาคม 2559