เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559