เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน เมษายน 2559