เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดอยุธยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559