เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559