เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน เมษายน 2559