เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559