เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2559