เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559