เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2559