เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน เมษายน 2559