ภาพกิจกรรมและการดูงาน

เรื่อง
ประมวลภาพอบรม หลักสูตรสาหรับผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย(Insurance Supervisory Curriculum) ระดับผู้บริหารระดับต้น ครั้งที่1/2557
Clip การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยและธุรกิจประกันภัย ปี 2556"
ประมวลภาพการบรรยายหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยและธุรกิจประกันภัย ปี 2556”
ประมวลภาพอบรมหลักสูตรสาหรับผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย ( Insurance Supervisory Curriculum ) ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๔/๒๕๕๖
ประมวลภาพงานสัมมนา Critical Lessons From the Thai Floods วันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ประมวลภาพการสัมมนา "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ของบริษัทประกันภัย และการจัดสรรเงินสำรองประกันภัย" วันที่ 28-29 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประมวลภาพอบรมหลักสูตรหลักสูตร “AITRI – Toronto Centre Workshop on on-site and off site Insurance Examination for Insurance Supervisors”
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร“Portfolio Management and Alternative Investment to Improve Sharpe Ratio”
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร “Innovation in Health Microinsurance Productand Index-based Crop Insurance”
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร“ทิศทางเศรษฐกิจของโลกและของไทย ปี 2555กับ แนวทางการประกอบธุรกิจประกันภัยหลังวิกฤตน้าท่วม”
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร “2nd OECD-Asia Reginal Expert Seminar on Insurance Statistic : Enhancing Transparency and Monitoring of Insurance Markets”
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร “CAT Risks Pool Modeling”
ภาพวิทยากร และผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory curriculum) ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 19-23 มี.ค. 55
ประมวลภาพอบรมหลักสูตร ผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ระดับผู้บริหารระดับกลาง เรื่อง แนวทางกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประมวลภาพการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาตลาดทุน และการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อภาคการเงิน”
ประมวลภาพอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2554 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2
ประมวลภาพอบรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สานักงาน คปภ.
ประมวลภาพอบรม Code of Ethics วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2
ประมวลภาพการจัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่3/2555 ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน” (Asset Liability Management : ALM)

หน้า