ประมวลภาพ “หลักการสาคัญที่เปลี่ยนแปลงสาหรับรายงานการสอบบัญชีแบบใหม่และ เทคนิคการอ่านรายงานการสอบบัญชี”

ประเภทข่าว: 
ภาพกิจกรรมและการดูงาน