ประมวลภาพอบรม หลักสูตรสำหรับผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย(Insurance Supervisory Curriculum) ระดับผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 4/2558