ประมวลภาพอบรม หลักสูตรสาหรับผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum) ระดับผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 5/2558